Ks.Józef Kruszyński - Polityka żydowska. 1921(1).pdf

(8874 KB) Pobierz
KS.
JÓZEF
KRUSZYŃSKI
M. T.
A
POLITYKA
ŻYDOWSKA
H H3JB
WYDAWNICTWO KSIĘGARNI POWSZECHNEJ
I DRUKARNI DIECEZJALNEJ W E WŁOCŁAWKU
1921
http://rcin.org.pl
Z DZIEDZINY
ŻYDOZNAWSTWA
TEGOŻ A U T O R A :
1. Kwestja Żydowska. Włocławek, 1920.
W 8-ce, str. 159.
2.
Dążenia Żydów w dobie obecnej. Wło-
cławek, 1921. W 8-ce, str. 36.
3. Ż i r g o n żydowski (w druku).
http://rcin.org.pl
KS.
JÓZEF
KRUSZYŃSKI
M. T.
POLITYKA
ŻYDOWSKA
INSTYTUT
B • Dr Ń LITERACKICH PAN
B I B L I O T E K A
00 330 Warszawa, ul.
Nowy Świai
11
Tel. 26-68-62
WYDAWNICTWO KSIĘGARNI POWSZECHNEJ
i DRUKARNI, DIECEZJALNEJ WE WŁOCŁAWKU
1921
http://rcin.org.pl
POLITYKA
ŻYDOWSKA
http://rcin.org.pl
4%'
P
R
Z
E
D
M
O
W
A
W ®
fu^D
r^j^S^)
I I
II
ważamy za fakt dzisiaj już powszechnie ustalony,
że ogół żydostwa jest wrogo usposobiony wzglę-
dem państwowości polskiej. O ile pewne sfery
żydowskie u nas starają się nie ujawniać wro-
gi
e
S° stanowiska względem polskości, o tyle Żydzi
* ^ ^
zagraniczni, a zwłaszcza w Ameryce, żadnemi
w tej mierze nie krępują się względami. Jest to stan smutny,
0 którym społeczeństwo polskie powinno być jaknajdokładniej po-
informowane.
Przedstawiając w niniejszej pracy, „politykę żydowską", nie
mieliśmy zamiaru płacić za nienawiść nienawiścią.
Owszem, po-
siadamy dla dążności żydowskich jaknajgłębsze wyrozumienie
1 wrogie stanowisko względem niepodległości Polski kładziemy
głównie na karb żydowskiego charakteru i wychowania. Bądź co
bądź spotykamy się na każdym kroku z jawną nieprzychylnością Ży-
dów, o czem powinny być uświadomione jaknajszersze sfery spo-
łeczne, gdyż w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie wytrwale
i umiejętnie bronić naszej niepodległości tak zawzięcie przez nich
zwalczanej. W tej intencji ogłaszamy drukiem poniższe kartki.
Włocławek, 1 stycz. 1921 r.
Ks. J.
Kr.
http://rcin.org.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin