Dziko rosnące rośliny lekarskie wskazówki do zbierania.pdf

(27484 KB) Pobierz
ft
$M
%@
o j
clśzą
)
tfa & L
------ ■ W Y D A W N I C T W O —
W R R 5 Z A W 5 K I E C 0 TOWARZ YST W A FARMACEUTYCZNEGO.
WACŁAW GROCHOWSKI
DZIKO ROSNĄCE ROŚLINY LEKARSKIE
W SKAZÓWKI
DO
ZBIE RA NIA , S U S Z E N IA I P R Z E C H O W Y W A N IA
N A J P O S P O L IT S Z Y C H
ROŚLIN
LE K A R S K IC H
DZIKO U N AS R O S N Ą C YC H .
W ARSZAW A
= W Y D A W N IC T W O —
WARSZAWSKIEGO TOWARZYST WA FARMACEUTYCZNEGO.
WACŁAW GROCHOWSKI
DZIKO ROSNĄCE ROŚLINY LEKARSKIE
WSKAZÓWKI
DO
ZBIERANIA, S U S Z E N IA I P R Z E C H O W Y W A N IA
N A JP O S P O L IT S Z Y C H
ROŚLIN
L E K A R S K IC H
DZIKO U NAS R O S N Ą C Y C H .
W ARSZAW A
1918
.
D R U K A R N IA
A,
=
PĘC ZAISKIE GO
I
SYNA,
2 |4 .
Biblioteka Narodowa
Warszawa
ERYWAŃSKA
"30001005543873
T R E Ś Ć .
P r z e d m o w a ........................
J a k ie rośliny z b ie r a ć
C z a s zbioru
P ak o w an ie
................................
str.
3
..........................................................5
5
15
.........................................................................................14
........................................... 17
23
35
P r z e c h o w y w a n i e .........................................
Z b ie r a ć w m a rc u
,,
k w i e t n i u ..........................
,,
.,
,,
,,
S p is
maju
lipcu
c z e r w c u ..............................
..............................................................................29
..............................................................................51
s i e r p n i u ......................................................................... 59
w r z e ś n i u ...........................
65
p a ź d z i e r n i k u ................................................................. 65
w a ż n ie jsz y c h su row ców mniej u ż y w a n y c h i r o ś ­
lin z k tó ry ch się je o tr z y m u je z p o d a n ie m pory
roku, s p o so b u s u s z e n ia i p rz e c h o w y w a n ia . . . 71
.........................................
83
S k o ro w id z
W a ż n ie js z e b ł ę d y ............................................................................ 87
Zgłoś jeśli naruszono regulamin