Katechizm Bellarmina.pdf

(939 KB) Pobierz
Ś
W
. R
OBERT KARD.
B
ELLARMIN
SI
BISKUP I DOKTOR KOŚCIOŁA
WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA
KRAKÓW 2015
www.ultramontes.pl
SPIS PRZEDMIOTÓW
Str.
Potwierdzenie Klemensa VIII Papieża ................................................................ 5
Modlitwa przed Nauką i po Nauce ...................................................................... 7
ROZDZIAŁ I. O Nauce Chrześcijańskiej i głównych jej częściach ................... 8
ROZDZIAŁ II. Wykład Znaku Krzyża Świętego ............................................... 9
ROZDZIAŁ III. Wykład Składu Apostolskiego ............................................... 12
Artykuł pierwszy ..................................................................... 13
Artykuł drugi ........................................................................... 15
Artykuł trzeci .......................................................................... 16
Artykuł czwarty ....................................................................... 18
Artykuł piąty ........................................................................... 21
Artykuł szósty ......................................................................... 23
Artykuł siódmy ........................................................................ 25
Artykuł ósmy ........................................................................... 26
Artykuł dziewiąty .................................................................... 28
Artykuł dziesiąty ..................................................................... 31
Artykuł jedenasty .................................................................... 31
Artykuł dwunasty .................................................................... 33
ROZDZIAŁ IV. Wykład Modlitwy Pańskiej .................................................... 35
ROZDZIAŁ V. Wykład Pozdrowienia Anielskiego ......................................... 44
ROZDZIAŁ VI. Wykład Dziesięcioro Bożego Przykazania ............................ 48
Pierwsze Przykazanie .............................................................. 50
Drugie Przykazanie ................................................................. 55
Trzecie Przykazanie ................................................................ 58
Czwarte Przykazanie ............................................................... 60
2
Piąte Przykazanie .................................................................... 62
Szóste Przykazanie .................................................................. 63
Siódme Przykazanie ................................................................ 64
Ósme Przykazanie ................................................................... 66
Dziewiąte Przykazanie ............................................................ 67
Dziesiąte Przykazanie ............................................................. 69
ROZDZIAŁ VII. Wykład Przykazań Kościelnych ........................................... 70
ROZDZIAŁ VIII. Wykład Rad Ewangelicznych .............................................. 72
ROZDZIAŁ IX. Wykład Sakramentów ............................................................ 73
1. Chrzest ................................................................................. 76
2. Bierzmowanie ..................................................................... 78
3. Ciało i Krew Pańska ............................................................ 79
(Wykład Mszy Świętej) ........................................................... 83
4. Pokuta .................................................................................. 84
(Odpust) ................................................................................... 86
5. Ostatnie Namaszczenie ....................................................... 87
(Skrucha) ................................................................................. 89
6. Kapłaństwo .......................................................................... 91
7. Małżeństwo ......................................................................... 94
ROZDZIAŁ X. O cnotach w ogólności ............................................................ 96
ROZDZIAŁ XI. O cnotach Teologicznych ....................................................... 97
Wiara ....................................................................................... 97
Nadzieja ................................................................................... 98
Miłość ...................................................................................... 99
ROZDZIAŁ XII. O cnotach Kardynalnych czyli głównych ........................... 100
ROZDZIAŁ XIII. O siedmiu darach Ducha Świętego .................................... 102
ROZDZIAŁ XIV. O Ośmiu Błogosławieństwach .......................................... 103
3
ROZDZIAŁ XV. O uczynkach Miłosiernych ................................................. 105
ROZDZIAŁ XVI. O grzechach i nałogach w ogólności ................................. 106
ROZDZIAŁ XVII. O grzechu Pierworodnym ................................................ 108
ROZDZIAŁ XVIII. O grzechu Uczynkowym Śmiertelnym i Powszednim ... 109
ROZDZIAŁ XIX. O siedmiu grzechach głównych ........................................ 111
ROZDZIAŁ XX. O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu ...................... 115
ROZDZIAŁ XXI. O grzechach wołających o pomstę do Nieba ..................... 116
ROZDZIAŁ XXII. O czterech Ostatnich rzeczach człowieka ........................ 117
DODATEK TŁUMACZA
I. Akty potrzebne do zbawienia ....................................................................... 119
II. Litania do Najświętszej Maryi Panny ......................................................... 120
III. Modlitwa św. Bernarda do Najświętszej Panny ........................................ 123
IV. O Odpustach .............................................................................................. 124
Odpust w godzinie śmierci ........................................................................ 126
Akty z Odpustami ...................................................................................... 119
Modlitwy z Odpustami .............................................................................. 127
V. Litania o Najświętszym Imieniu Jezus ....................................................... 127
–––––––––––
4
WYKŁAD
NAUKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ,
UŁOŻONY Z ROZKAZU
KLEMENSA VIII PAPIEŻA,
PRZEZ
KARDYNAŁA ROBERTA BELLARMINA
––––––––
POTWIERDZENIE KLEMENSA VIII PAPIEŻA
CLEMENS PP. VIII
AD FUTURAM REI MEMORIAM
Pastoralis Romani Pontificis sollicitudo etc. Dum itaque etc. Nos novum
Doctrinae Christianae Libellum per dilectum filium Robertum Bellarminum
Presbyterum S. J. de mandato nostro conscriptum in lucem edi, et typis tradi
mandaverimus etc. HORTAMUR autem in Domino Venerabiles Patriarchas,
Archiepiscopos, Episcopos et dilectos Filios eorum Vicarios, nec non Abbates,
Parochos universos, ubique locorum existentes, et alios, ad quos spectat, ut
quantum per eos fieri poterit, in docendo Christianam Doctrinam in eorum
quibusvis Ecclesiis, Dioecesibus, et Parochiis respective, Libellum hujusmodi
(ut praefertur) approbatum, et jussu nostro editum recipiant, et adhibeant, nec
non recipi et adhiberi curent, faciant, etc. Non obstantibus etc.
Datum Ferrariae, sub Annulo Piscatoris, die 15 Julii 1598. Pontificatus
Nostri anno septimo.
MARCELLUS VESTRIUS BARBIANUS.
–––––
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin