Andrzej Bednarz - Medytacja teoria i praktyka - Praktyczny przewodnik po praktykach medyta.pdf

(1212 KB) Pobierz
ANDRZEJ BEDNARZ
Medytacja
teoria i praktyka
Tym którzy są w Drodze
I tym, którzy na Nią wchodzą.
WSTĘP
Medytacja jest ostatnio bardzo modnym zjawiskiem. Wypada o niej
dyskutować, wypada ją praktykować. Ale tak naprawdę, czym ona jest, czemu słuŜy,
jak ją rozumieć i wykonywać?
Niniejsza ksiąŜka przedstawia róŜnorodność poglądów na temat istoty
medytacji, sposobów praktykowania, filozofii leŜącej u jej podstaw. PoniewaŜ róŜne
szkoły, nauczyciele, róŜne strefy kulturowe mają swoje specyficzne poglądy na jej
temat, dla szerszego ukazania problemu przedstawiłem szeroką gamę tych poglądów.
Ponadto znajduje się w niej trochę informacji koniecznych do zrozumienia
tematu oraz szczegółów dotyczących kaŜdego rodzaju praktyki, a takŜe wzory
pojedynczych medytacji do indywidualnych ćwiczeń.
WyraŜam nadzieję, Ŝe ksiąŜka ta pomoŜe nieco w rozjaśnieniu tego trudnego
zagadnienia. O tym jednak jak bardzo, zdecyduje indywidualne pragnienie
poszukiwania prawdy i zmian oraz otwartość na nie kaŜdego czytelnika z osobna.
Dziękuję wszystkim, którzy w przekazie pisanym, ustnym lub mentalnym
pomogli mi zdobyć wiedzę znajdującą się w niniejszej ksiąŜce. Nie roszczę sobie
pretensji do zupełnego nowatorstwa
rzeczy.
Jestem jedynie tym, który zauwaŜył
róŜnorodność tematu, zebrał dostępny i trudny materiał w jednym miejscu, ujmując go
całościowo i w określonym układzie oraz wplótł w niego swoje poglądy i energię.
Autor Wrocław, 2.09.1993
Zgłoś jeśli naruszono regulamin