Kalendarz przyjaciółki 1986.pdf

(25331 KB) Pobierz
Redaktor naczelny EWA ŁUSZCZUK
Redaktor odpowiedzialny HENRYKA WYGODA
Sekretarz redakcji MIROSŁAWA GRZESZAK
Projekt okładki i rysunki do bajki JADWIGA LIPOWSKA
Opracowanie graficzne i techniczne HANNA NALIWKO
Rysunki WŁODZIMIERZ LEWIŃSKI
Zdjęcia (reprodukcje) MAREK KALINOWSKI
Korekta DOROTA NAGŁOWSKA
v .'> •''' V
;C_
i
' •V
)
Adres redakcji: Tygodnik „Przyjaciółka” 00-490 Warszawa, ul. Wiejska 16,
tel. 28-24-11 wew. 181.
Wydawca: Wydawnictwo Współczesne RSW „Prasa-Książka-Ruch” 00-490
Warszawa, ul. Wiejska 12.
Nakład 500 tys. egzemplarzy. Cena: 150 zł
Oddano do składania w czerwcu 1985 roku.
Podpisano do druku i druk ukończono w grudniu 1985 roku.
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch” w Koszalinie.
Zam. D-N04 N-13
Drodzy
r
Czytelnicy.
Oddajemy oto w Wasze ręce kolej­
ny Kalendarz z nadzieją, że każdy
znajdzie w nim coś dla siebie. Tak
zresztą właśnie staraliśmy się go
,,ułożyć”. Konsekwentnie kontynuu­
jem y założenie, jakie postawiliśmy
sobie wznawiając wydanie , .Kalen­
darza Przyjaciółki”; przypomnijmy
chodziło o krzewienie kultury ży ­
cia. Kalendarz na rok ubiegły po­
święcony był kulturze życia w ro­
dzinie i między rodzinami. Tegorocz­
zawiera treści związane z sze­
ny
roko pojętą kulturą pracy. Nie, nie
obawiajcie się, nie ma tu ..produkcyj-
niaków”. Ale przecież w pracy spę­
dzamy jedną trzecią życia. Od tego
więc, jaka atmosfera towarzyszy sto­
sunkom między przełożonym a pod­
władnym, między kolegami, między
dopiero rozpoczynającymi pracę a
współpracownikami, między odcho­
dzącymi na zasłużony odpoczynek a
tymi z dawnego miejsca pracy
zależy jaka jest ta jedna trzecia
życia. I na ten właśnie temat wiele w
Kalendarzu znajdziecie.
A czy
na przykład
umiemy
wypoczywać tak, aby wypoczynek
ten byłjak najpełniejszy? Nie zawsze.
Znajdziecie więc porady lekarza z
tym związane. A także z tym, jak w
poszczególnych porach roku dbać o
zdrowie, a również
bo to przecież
nie jest bez znaczenia
o urodę,
o swój wygląd w każdej okolicz­
ności.
Kto interesuje się biorytmami
znajdzie na ten temat wywiad, kto nie
wierzy, że ,.zdrowie także w naszych
rękach”
przekona się o tym
na str. 109.
Na dowód, że każdy w Kalendarzu
znajdzie coś dla siebie, przykłady:
dla chcących nauczyć się robić na
drutach j e s t ,.Dziewiarski elemen­
tarz”, dla dzieci prezent na Dzień
Dziecka
bajka, dla kobiet niepra­
cujących zawodowo
sposób w jaki
skłonić szanownego pana męża do
pomocy w domu, dla starszych
refleksje o tym, jak nie poddać się
starości i co robić, aby nie czuć się
,.odstawionym na boczny tor”.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin