Kalendarz Przyjaciółki 1959.pdf

(18854 KB) Pobierz
N
P
W
Ś
Cz
P
2
.
s
3
G e n o w efy
1
M ieczy­
sła w a
M akarego
4
G rzeg o rza
5
E d w a rd a
6
T rz e c h
K ró li
7
L u c ja n a
8
S e w e ry n a
9
J u lia n a
10
Jan a
11
H o n o ra ty
12
B e n e d y k ta
13
W e ro n ik i
14
H ila re g o
F e lik sa
15
Iz y d o ra
16
W ło d z i-
m ie rz ą
17
A n to n ie g o
18
P io tr a
19
H e n ry k a
20
S e b a s tia n a
21
A gleszki
22
W in c e ­
n te g o
23
R a jm u n d a
24
T y m o te ­
usza
25
P a w ła
26
P o lik a rp a
27
M a teu sza
28
W a le re g o
»
F ra n c isz k a
30
M acieja
31
L u d w ik a
STYCZEŃ
Zajrzyjmy do spiżarni i piwnicy. Sprawdźmy,
czy dżemy, powidła, pomidory, szczaw w bu­
telkach i inne przetwory zrobione lotem i je-
sieniq nie pleśnieją i nie fermentują. Czy nie
gniją ziemniaki?
Wiosenne i letnie płaszcze nie oczyszczone
jesienią oddajmy już teraz do pralni.
Hodując króliki pomiętajmy, aby w razie
silnych mrozów ocieplić klatki. Uważajmy, aby
przy skarmianiu marchwi i buraków nie dawać
królikom dużych porcji. Zmarznięta okopo-
wina jest niebezpieczna dla zwierząt.
W kurniku ustawiamy korytka ze żwirkiem,
węglem drzewnym, tłuczoną cegłą, lub z mie­
szanką mineralną.
1.1. 1942 - Powstanie Polskiej
Partii Robotniczej.
1.1. 1944 - Utworzenie Krajo­
wej Rady Narodowej.
17.1. 1945 - Wyzwolenie
W ar­
szawy przez Armię Ra­
dziecką i Wojsko Polskie.
21.1. 1924 - Zmarł W łodzimierz
Lenin. (ur. 22.ІѴ.1870).
1.11. 1944 - Zamach na
Kutscherę.
2.11. 1943 - Zwycięstwo Armii
Radzieckiej pod Stalingra­
dem.
11.11. 1944 - Zmarło Stefoma
Sempołowska,
14.11. 1956 - XX Zjazd KPZR.
Przygotowujemy pomieszczenia dla zamó­
wionych z zakładu wylęgowego pisklgł. Ola
uzyskania dobrej nieśności dajemy kurom su­
rowe okopowe (marchew, brukiew, buraki)
oraz podkiełkowany owies.
Pod koniec miesigca w sadach i ogródkach
działkowych opryskujemy drzewa jednopro-
centowym krezotolem lub karboling sadow-
niczg.
Wysadzamy do skrzynek wczesne ziemniaki
do podkiełkowania.
Antarktyda, najzimniejsza część świata, jest też jednq z najbogatszych. W ęgiel, srebro,
złoto, nafta, molibden - wszystkie te bogactwa znajdują się w tej mało znane| ziemi pół
nocy. W roku 1957 - międzynarodowym roku geofizycznym uczeni zdobyli szereg cennych
wiadomości o tej części świata.
LUTY
N
1
Ig n a c e g o
r
W
3
H ip o lita
ś
4
A n d rz e ja
c*
P
S
2
M a rii
5
A g a ty
6
D o ro ty
7
R o m u a ld a
8
Ja n a
9
A p o lo n ii
10
S c h o la s ty k i
11
L u c ja n a
P o p ie le c
12
M odesta
13
K a ta r z y n y
14
W a le n te g o
15
F a u s ty n a
16
B e rn a rd a
17
K o n s ta n c ji
18
Sym eona
19
K o n ra d a
20
L eona
21
E le o n o ry
22
M a łg o rz a ty
23
D a m ia n a
24
M a d e ja
25
W ik to r a
26
A le k s a u d rą
27
G a b rie la
28
R om ana
з
Zgłoś jeśli naruszono regulamin