Chrystus Pan Boży Syn.pdf

(602 KB) Pobierz
Chrystus Pan Boży Syn
opr. M.Pospieszalski
muz. i sł. Chris A.Bowater
tłum. L.Rapanowicz
harm. A.Szeląg
Chrys-tus Pan,
Bo - ży Syn,
Zbaw-ca nasz,
zgo - dził się
wziąć mój grzech,
za
mnie um -
rzeć
chciał.
A-że-bym
znał
mój o-grom win
i wie-dział, że
krew Je-go
zba - wia,
o-...
...-czysz -
cza
i
le_____________ - czy.
Wy - wyż
-
szo
-
ny bądź
Je - zu Ba - ran
-
ku mój.
Tyś
je
-
dy - ny
Od - ku - pi-...
...-ciel,
Tyś
mój
Król.
Wy - wyż - szo
-
ny
bądź
Je - zu Ba - ran -
ku mój.
Przed Twym Tro - nem
dziś
Naj-wyż-...
...-szy
skła -
dam
hołd_____________________________________________ .
Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się
wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał.
Ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że
Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.
Ref. Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.
Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!
Wywyższony bądź, Boży Baranku!
Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin