Oddajmy cześć.pdf

(127 KB) Pobierz
Oddajmy cześć
K: Od - daj-my cześć...
Julius Chajes
opr. Anna Szeląg
wiecz-ne-mu Pa-nu Chwał...
M: Od - daj-my cześć...
wiecz-ne-mu Pa-nu Chwał...
po-kłoń-my
K: po-kłoń-my się_________________
Te - mu, któ__-ry roz-pos-tarł nie-bio-sa______!
M: się_________________
Te - mu, któ__-ry
roz-pos-tarł nie-bio-sa________!
K: i u-twier-dził zie-mi krąg!
Je-go chwa-ła...
wzno-si się po-nad
M: i u-twier-dził zie-mi krąg!
Je-go chwa-ła...
* Wszyscy:
wzno-si się po-nad szczy_-ty gór.
'
K: szczy_-ty gór.
Je-go
łas-ka... || nad na-mi jest, a
nie-bo Je - go___ tron______!
'
M: Je-go łas-ka...
4x
W: Bóg to nasz
Pan____________________
i____ tyl___-ko
On__________!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin