The.Originals.S04E01.XviD-AFG.txt

(37 KB) Pobierz
1
00:00:00,083 --> 00:00:02,585
<i>Mamy dziœ piêkny dzieñ.</i>

2
00:00:02,585 --> 00:00:04,796
<i>Ulice wypchane turystami.</i>

3
00:00:04,796 --> 00:00:07,589
<i>Pij¹ piwka,</i>
<i>uganiaj¹ siê za koralami,</i>

4
00:00:07,589 --> 00:00:11,593
<i>krocz¹c œcie¿k¹ wampirów</i>
<i>z Nowego Orleanu.</i>

5
00:00:11,720 --> 00:00:14,179
Myœl¹, ¿e to jedynie mit.

6
00:00:14,304 --> 00:00:16,682
Czêœæ uroku naszego miasta.

7
00:00:18,684 --> 00:00:20,310
Wiemy lepiej.

8
00:00:20,894 --> 00:00:25,190
Wiemy te¿,
¿e nadchodzi burza.

9
00:00:26,609 --> 00:00:31,780
W tym tygodniu minie 5 lat
od upadku Mikaelsonów.

10
00:00:31,780 --> 00:00:33,991
Piêæ lat pokoju.

11
00:00:34,116 --> 00:00:36,703
I zap³aciliœmy wysok¹ cenê
za ten pokój.

12
00:00:38,496 --> 00:00:39,914
My czarownicy...

13
00:00:40,497 --> 00:00:42,082
zas³u¿yliœmy na to.

14
00:00:42,082 --> 00:00:46,087
Odzyskaliœmy wolnoœæ
i zerwaliœmy po³¹czenie z Przodkami.

15
00:00:48,006 --> 00:00:51,593
By odzyskaæ nasze miasto,
potrzebowaliœmy Marcela Gerarda.

16
00:00:54,595 --> 00:00:58,892
Od tego czasu ciê¿ko walczyliœmy,
by zbudowaæ tê wspólnotê.

17
00:00:59,600 --> 00:01:03,313
A za tydzieñ,
gdy bêdziemy œwiêtowaæ niepodleg³oœæ,

18
00:01:04,397 --> 00:01:06,900
ta wspólnota zostanie
poddana próbie,

19
00:01:07,692 --> 00:01:10,319
bo co roku mamy goœci.

20
00:01:11,780 --> 00:01:13,989
<i>Wampiry.</i>

21
00:01:14,406 --> 00:01:16,784
<i>Z calutkiego œwiata.</i>

22
00:01:16,784 --> 00:01:21,789
<i>Przybywaj¹, by zobaczyæ na w³asne oczy</i>
<i>cierpienia Klausa Mikaelsona.</i>

23
00:01:23,500 --> 00:01:25,710
<i>Niektóre wampiry</i>
<i>bêd¹ dobrze wychowane.</i>

24
00:01:28,295 --> 00:01:31,091
<i>Pozosta³e...</i>

25
00:01:31,216 --> 00:01:33,801
<i>nie za bardzo.</i>

26
00:01:34,510 --> 00:01:36,513
<i>Wampiry spoza miasta...</i>

27
00:01:37,097 --> 00:01:38,807
maj¹ gdzieœ nasze miasto.

28
00:01:39,390 --> 00:01:43,019
Nie przestrzegaj¹ naszych zasad.
Spowoduj¹ k³opoty.

29
00:01:43,019 --> 00:01:47,691
Spróbuj¹ zachwiaæ nasz pokój.

30
00:01:47,691 --> 00:01:50,402
A przetrwamy to jedynie,

31
00:01:50,402 --> 00:01:53,278
gdy zrobimy to razem.

32
00:01:54,280 --> 00:01:56,615
<i>Nie pierwszy raz</i>
<i>mierzymy siê z konfliktem.</i>

33
00:01:57,116 --> 00:02:01,412
<i>Ka¿dy z nas zmierzy³ siê</i>
<i>ze swoimi potworami.</i>

34
00:02:01,412 --> 00:02:06,001
<i>Czasem czujê, ¿e w tym mieœcie</i>
<i>z³o czai siê w ciemnoœciach.</i>

35
00:02:07,501 --> 00:02:11,381
<i>Przez d³ugi czas uda³o siê nam</i>
<i>poskromiæ nasze potwory.</i>

36
00:02:13,008 --> 00:02:16,301
<i>I musimy dopilnowaæ,</i>
<i>by pozosta³y w grobie.</i>

37
00:02:19,180 --> 00:02:24,394
<i>Inaczej stracimy wszystko,</i>
<i>co zbudowaliœmy.</i>

38
00:02:26,603 --> 00:02:28,897
<i>Stracimy to...</i>

39
00:02:28,897 --> 00:02:30,483
<i>na zawsze.</i>

40
00:02:30,483 --> 00:02:32,901
::Project HAVEN::
<i>przedstawia</i>

41
00:02:32,901 --> 00:02:36,197
T³umaczenie:
GabryS & dziabek

42
00:02:36,197 --> 00:02:41,118
PIERWOTNI [4x01]
<i>Zbierzcie morderców</i>

43
00:02:42,787 --> 00:02:46,290
Za piêæ lat niepodleg³oœci.

44
00:02:46,290 --> 00:02:48,918
I za starych wrogów,
którzy stali siê przyjació³mi.

45
00:02:48,918 --> 00:02:51,503
Mówi³eœ, ¿e to spotkanie biznesowe.

46
00:02:51,503 --> 00:02:54,799
Ostatnio chêtnie zmiesza³aœ
interesy z przyjemnoœci¹.

47
00:02:55,800 --> 00:03:00,096
P³acisz mi za informacje,
a trochê ich mam.

48
00:03:01,306 --> 00:03:05,185
Oczywiœcie wrogowie Klausa
sp³ywaj¹ do miasto, by œwiêtowaæ.

49
00:03:05,185 --> 00:03:08,312
Jednak niektórzy szukaj¹
sojuszników wœród wiedŸm.

50
00:03:08,312 --> 00:03:11,316
Z pewnoœci¹ chc¹ zaprzyjaŸniæ siê
z sabatami nienawidz¹cymi ciê,

51
00:03:11,399 --> 00:03:14,318
rozpocz¹æ konflikt,
podwa¿yæ tw¹ w³adzê

52
00:03:14,318 --> 00:03:16,987
i skraœæ twoj¹ zdobycz.

53
00:03:17,906 --> 00:03:19,615
Samego Klausa.

54
00:03:19,615 --> 00:03:21,700
Jak¿e szatañsko.

55
00:03:22,284 --> 00:03:26,497
Dobrze, ¿e mam rozejm z czarownikami.
Vincent tak samo pragnie pokoju.

56
00:03:26,497 --> 00:03:31,419
To prawda, ale s³yszê,
¿e sabaty coœ knuj¹.

57
00:03:31,502 --> 00:03:34,713
Symbole na murach,
tajne spotkania w nocy.

58
00:03:34,713 --> 00:03:38,801
Mo¿e Vincent nie wie
albo planuje zagarn¹æ w³adzê.

59
00:03:39,802 --> 00:03:42,013
Zapytam go.

60
00:03:43,305 --> 00:03:46,016
Poœpiesz siê,
bo masz wiêksze problemy.

61
00:03:46,016 --> 00:03:49,396
Jeœli mówisz o Hayley Marshall,
to mówi³em, ¿e jest nietykalna.

62
00:03:50,396 --> 00:03:55,485
Dobra, ale s¹ inni,
którzy nie poprzestan¹ jej szukaæ.

63
00:03:55,485 --> 00:03:57,903
Na przyk³ad Alistair Duquesne.

64
00:03:57,903 --> 00:04:02,116
On i jego ludzie wierz¹, ¿e przez Hayley
znajd¹ resztê Mikaelsonów.

65
00:04:02,116 --> 00:04:04,411
Alistair œciga Hayley?

66
00:04:04,411 --> 00:04:05,704
Jest tutaj.

67
00:04:05,704 --> 00:04:08,414
Rzekomo na œwiêtowanie niepodleg³oœci,

68
00:04:08,414 --> 00:04:14,795
ale wierzê, ¿e za¿¹da krwi Klausa,
by wytropiæ jego rodzeñstwo.

69
00:04:14,795 --> 00:04:17,298
Albo jego dziecko.

70
00:04:17,298 --> 00:04:20,093
Nikt nie widzia³ Mikaelsonów
przez pó³ dekady.

71
00:04:20,093 --> 00:04:22,887
Alistair dopad³ cz³onków Striksu.

72
00:04:22,887 --> 00:04:25,014
S¹ dla niego dowodem,

73
00:04:25,014 --> 00:04:28,309
¿e jeœli linia Elijaha ¿yje,
to sam Elijah te¿.

74
00:04:29,894 --> 00:04:34,691
Co nasuwa pytanie, czy Hayley
próbuje jakoœ sprowadziæ Mikaelsonów.

75
00:05:29,582 --> 00:05:33,532
www.NapiProjekt.pl - nowa jakoœæ napisów.
Napisy zosta³y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

76
00:05:33,582 --> 00:05:34,918
To ona?

77
00:05:35,709 --> 00:05:37,711
Sprawdzê.

78
00:05:37,711 --> 00:05:39,004
Zostañ tu.

79
00:06:05,281 --> 00:06:07,908
Jak dobrze ciê widzieæ.

80
00:06:07,908 --> 00:06:10,495
Na pewno nikt ciê nie œledzi³?

81
00:06:10,495 --> 00:06:13,497
Unika³am k³opotów na d³ugo,
zanim siê urodzi³aœ.

82
00:06:13,497 --> 00:06:16,418
- Gdzie malutka?
- Znalaz³aœ to?

83
00:06:16,500 --> 00:06:18,002
Mary, proszê.

84
00:06:18,002 --> 00:06:21,798
Po tylu latach jestem o w³os,
by ich sprowadziæ.

85
00:06:21,798 --> 00:06:25,593
Mam lek na truciznê Frei
i wiedŸmê, by zrzuci³a urok z Rebeki.

86
00:06:25,593 --> 00:06:27,387
I zrobisz to?

87
00:06:27,387 --> 00:06:29,514
Uleczysz ich i obudzisz?

88
00:06:29,514 --> 00:06:32,600
Nie pomyœla³aœ,
¿e Hope by³oby lepiej bez nich?

89
00:06:33,518 --> 00:06:36,687
- Z³o¿y³am obietnicê.
- Komu? Elijahowi?

90
00:06:36,687 --> 00:06:38,314
Mojej córce.

91
00:06:38,314 --> 00:06:43,110
Obieca³am jej dom, gdzie bêdzie
czu³a siê bezpiecznie wœród bliskich.

92
00:06:47,281 --> 00:06:49,701
Ona te¿ jest Mikaelsonem.

93
00:06:49,701 --> 00:06:54,913
Odziedziczy³a wszystkich wrogów
i moc, której nie rozumiem.

94
00:06:56,081 --> 00:06:59,084
Ktoœ musi nauczyæ j¹,
by to kontrolowa³a.

95
00:06:59,084 --> 00:07:01,504
Sama nie dam rady.

96
00:07:03,213 --> 00:07:08,011
Mówi³aœ, ¿e potrzebujesz 7 watah,
by obudziæ Mikaelsonów.

97
00:07:09,012 --> 00:07:10,889
Znalaz³aœ szeœæ.

98
00:07:10,889 --> 00:07:13,307
Ostatnia...
Malraux...

99
00:07:14,893 --> 00:07:17,019
Myœla³am, ¿e ich wyt³ukli.

100
00:07:19,605 --> 00:07:22,108
Wed³ug tego...

101
00:07:22,108 --> 00:07:25,194
jeden mo¿e ¿yæ.

102
00:07:25,194 --> 00:07:29,783
Szuka³aœ piêæ lat.
I nic nie znalaz³aœ.

103
00:07:29,783 --> 00:07:32,701
Nagle mam trop.

104
00:07:33,702 --> 00:07:38,082
A jeœli ktoœ inny te¿ to znalaz³?
Mo¿e to pu³apka?

105
00:08:01,105 --> 00:08:03,190
Wasza wysokoϾ.

106
00:08:04,608 --> 00:08:06,903
Czemu zawdziêczam
ten wielki zaszczyt?

107
00:08:06,903 --> 00:08:09,113
Dobra, wyluzuj ju¿.

108
00:08:09,113 --> 00:08:11,115
- Jest tutaj?
- Na ty³ach.

109
00:08:11,115 --> 00:08:14,285
Zachwyca³ siê
twoj¹ punktualnoœci¹.

110
00:08:14,285 --> 00:08:15,495
Niez³y t³um.

111
00:08:15,620 --> 00:08:18,415
WiedŸmy i wampiry.
Wszyscy siê dogaduj¹?

112
00:08:18,415 --> 00:08:21,709
Jesteœmy jak Szwajcaria
w samym sercu miasta.

113
00:08:22,711 --> 00:08:24,713
Wszystko, co chcia³a Cami.

114
00:08:26,588 --> 00:08:28,007
Muszê lecieæ.

115
00:08:28,007 --> 00:08:31,093
Sta³em za konsolet¹ ca³y tydzieñ.
Wiesz...

116
00:08:39,394 --> 00:08:40,687
Cieszê siê, ¿e jesteœ.

117
00:08:40,687 --> 00:08:43,398
SpóŸni³eœ siê,
ale pewnie musisz rz¹dziæ miastem.

118
00:08:43,398 --> 00:08:46,192
By³oby ³atwiej,
gdyby wiedŸmy by³y pod kontrol¹.

119
00:08:46,192 --> 00:08:48,695
Kocio³ siê nie wychyla
i nie wpuszcza wampirów.

120
00:08:48,695 --&...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin