TRZECIA WOJNA ŚWIATOWA – Henryk Pająk.txt

(571 KB) Pobierz
Trzecia wojna wiatowa nie zaczęła się ani nad ruinami World Trade Center, ani masakrš Afganistanu. Obydwa te akty bezprzykładnego ludobójstwa były konsekwentnš kon­tynuacjš syjonistycznego ekspansjonizmu okupujšcego wszystkie struktury władzy, gospodarki, ekonomii, a zwłaszcza potęgi militarnej największego mocarstwa wia­ta, jakimi sš Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Pierwszym frontem ofensywy amerykańskiego syjonizmu przeciwko wolnym narodom Europy i Azji, była napać na wolnš Jugosławię przez NATO, poprzedzona gigantycznym przygotowaniem propagandowym, idšcym w parze z umiejęt­nie dawkowanš dywersjš wewnštrz Jugosławii i na scenie mię­dzynarodowej. Ostatnim etapem tego przygotowania do najazdu na Jugosławię, było metodyczne prowokowanie wani, a potem walk Albańczyków z Kosowa z Serbami - dwiema na­cjami od 50 lat żyjšcymi dotšd w pełnej zgodzie. To wyko­rzystywanie odrębnoci narodowych czy religijnych  było, jest i pozostaje stałš metodš rozbijania krajów upatrzonych do ter­rorystycznego rozsadzania ich od wewnštrz. Końcowym eta­pem każdej takiej terrorystycznej dywersji i prowokacji, jest inwazja militarna. Przykłady z ostatniego dziesięciolecia, to włanie Jugosławia i Afganistan, w następnej kolejnoci przy­gotowanie inwazji na Iran i Irak, tym razem z wykorzystaniem mniejszoci kurdyjskich w tych krajach.

Jugosławia została zdruzgotana nalotami z powietrza, a na­stępnie rozszarpana na kadłubkowe państewka niezdolne do suwerennej egzystencji. Ale już w okresie bombardowań i ko­ńcowej agonii Jugosławii, na całym wiecie narastała fala oburżenia przeciwko amerykańsko-NATO-wskiemu ludobójstwu. Odbywały się w wielu stolicach wiata olbrzymie demonstra­cje protestu. Organizowano konferencje prasowe i naukowe ilustrujšce barbarzyństwo tych współczesnych Hunów. Po­wstawały setki demaskatorskich publikacji w wolnych od syjo­nizmu mediach. Głosy oburzenia pojawiały się niekiedy nawet w tychże mediach, zależnych od pieniędzy wielkich korporacji i syndromu międzynarodowej tajnej władzy pienišdza, polity­ki.

Niżej podpisany dołożył swojš cegiełkę do tej demaskator­skiej kampanii piszšc ksišżkę Bandytyzm NATO1. Rok pó­niej ukazała się ksišżka wybitnego pisarza Waldemara Łysiaka: Stulecie kłamców. Znajduje się w niej duży rozdział demaskujšcy niezliczone kłamstwa i przemilczenia propagan­dy natowskiej z okresu inwazji na Jugosławię i tuż po niej.

W tym samym czasie spontanicznie zawišzywały się orga­nizacje i ruchy protestu przeciwko NATO-wskiemu barbarzy­ństwu, gromadzšce i dokumentujšce ujawnione, a także nieznane tajne plany strategiczne dotyczšce najazdu na Ju­gosławię, wpisane w dalekosiężny plan opanowywania Bałkanów w drodze do ropononych terenów południowych byłych republik ZSRR i Zatoki Perskiej.

Uderzenie na Afganistan stanowiło drugi etap tego klesz­czowego oskrzydlania południowej Azji i dalszego osłabiania i tak już osłabionej terytorialnie i ekonomicznie Rosji posowieckiej.

Jeszcze na długo przed wybuchem wojny jugosłowiańskiej, spontanicznie zawišzała się międzynarodowa organizacja pod nazwš: Centrum Akcji Międzynarodowej. Obrała sobie za cel demaskowanie przygotowań do rozbioru Jugosławii, a potem inwazji na Serbię: ostrzeganie wiata przed konsekwencjami tego pochodu nowożytnego barbarzyństwa w drodze do budo-

1. Wyd. RETRO, Lublin 1999.

wania Jednego Rzšdu wiatowego, Jednego Państwa, Jednej Ekonomii, Jednej Religii, Jednej Antywartoci.

Wspomniane Centrum Akcji Międzynarodowej wydało wtedy ksišżkę: NATO na Bałkanach  głosy opozycji. Tylko nieliczne egzemplarze dostały się, na zasadzie nowego poko­munistycznego drugiego obiegu do Polski, ale bariera języka uczyniła z niej ksišżkę całkowicie w Polsce nieznanš. Opisano tam dopiero zbliżajšcš się wojnę w Jugosławii oraz jej przyszłe dalekosiężne skutki. Cele zbliżajšcej się wojny z roku 1999, odpowied na kluczowe pytanie - kto na tej wojnie zy­ska a kto straci; taktyka tej wojny; jej uzasadnianie, były już wyjaniane na długo przed podpisaniem tzw. ugody z Dayton.

NATO na Bałkanach okazała się skutecznym narzędziem do mobilizowania międzynarodowego oporu przeciwko zale­wowi propagandy, która w swej bezczelnoci zniżyła się do po­ziomu prymitywnego histerycznego wrzasku zagłuszajšcego każdy głos prawdy, każdy odruch zbiorowego czy indywidual­nego protestu. Tysišce ludzi w kilku krajach wykupiły tę ksišżkę tak szybko, że niezbędny stał się natychmiastowy jej dodruk. Przetłumaczono jš także na język serbski i grecki. Obszerne fragmenty ukazały się w językach: francuskim, nie­mieckim, włoskim.

Ksišżka NATO na Bałkanach stała się broniš przeciwko wojnie NATO w Jugosławii.

Od czasu jej ukazania się, 78 dni barbarzyńskich bombar­dowań Jugosławii, okupacja Kosowa, obalenie pochodzšcego z wolnych wyborów rzšdu Jugosławii, wreszcie porwanie jej prezydenta, a także inwazja NATO na Macedonię  całkowi­cie zmieniły sytuację na Bałkanach.

W zwišzku z tym pojawiła się koniecznoć dokonania no­wej oceny sytuacji w tym regionie; oceny skutków stale roz­szerzajšcej się okupacji Bałkanów.

Z tych potrzeb zrodziła się zbiorowa praca szeregu wybit­nych znawców problemu. Nosi ona tytuł: Tajny Plan  zajęcie Jugosławii przez wojska amerykańskie i NATO.

Ksišżka Tajny Plan to niezwykle cenny tekst. Składa się z publikacji szeregu autorów, które zgodnie demaskujš kłam­liwš wrzawę na temat prowadzonych wtedy przez NATO zbrodniczych bombardowań Jugosławii. Zawierajš głębokš analizę rzeczywistych przyczyn tej inwazji na Bałkany. Auto­rzy zawartych tam opracowań sš uznanymi autorytetami, eks­pertami w dziedzinie polityki, ekonomii, wojskowoci, prawa międzynarodowego. Sš znanymi organizatorami ruchów antywojennych, pochodzšcymi głównie z krajów członkowskich NATO i tam na różne sposoby dyskryminowanymi. To ludzie majšcy odwagę stawiać czoła zalewowi kłamstw i dezinforma­cji, rozpowszechnianych przez przestępczš elitę NATO.

Jednym z autorów jest nie byle kto, bo Ramsey Clark  były Prokurator Generalny USA. W rozdziale zatytułowanym: Oskarżenie USA i NATO o zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkoci, w sposób absolutnie bezdyskusyjny, wyczerpujšcy, oparty na głębokiej, w tym tajnej wiedzy  Ramsey Clark daje prawnš wykładnię przestępczych i zbrodniczych działań prowadzonych przez NATO w Jugosławii. Były Prokurator Generalny USA stawia tym krajom dziewiętnacie zarzutów popełnienia przestęp­stwa. W konkluzji każdego z tych 19 zarzutów, Ramsey Clark powołuje się na konwencje, układy i prawa międzynarodowe -pogwałcone przez dowództwo NATO.

W rozdziale tej zbiorowej pracy zatytułowanym: Główny sprawca przemocy - Prokurator Ramsey Clark ukazuje wojnę na Bałkanach jako częć składowš długiego cišgu wojen, in­terwencji i zamachów stanu, prowadzonych i inspirowanych przez Stany Zjednoczone w różnych częciach wiata. Prowa­dzonych i inspirowanych od ponad stu lat!

W kontekcie trwajšcego obecnie nikczemnego procesu byłego prezydenta Jugosławii Slobodana Milosevica, bardzo ważny jest w tej ksišżce rozdział autorstwa pani S. Flounders, opatrzony wymownym tytułem: Rozwišzać NATO i jego try­bunał! Oto fragmenty tego rozdziału. Sš one niezwykle ważne dla ustaleń w niniejszej ksišżce. Wyd. Retro opublikuje jš w lipcu 2002. Bardzo polecam jej lekturę.

Rozwišzać NATO i jego trybunał
Sara Flounders
Jaka jest przyczyna trwajšcych od dziesięciu lat wojen, które doprowadziły do rozpadu Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii?

Czy sprawiły to wyłšcznie wciekłe machinacje jednej diabolicznej postaci  Slobodana Milosevica? Takie jest włanie oficjalne stanowisko tzw. Międzynarodowego Trybunału ds. Zbrodni w byłej Jugosławii z siedzibš w Hadze. Czy historia była kiedykolwiek aż tak prosta? Czy trwajšce nadal wojny na Bałkanach stanowiš, jak zwykły mówić o tym media, nowy cykl nie kończšcej się nienawici na tle etnicznym^ pomię­dzy małymi narodami regionu? A może zamieszane sš w to potężne siły zewnętrzne, próbujšce dokonać siłš zmiany do­tychczasowego statusu regionu? Jakie rzeczywiste cele amery­kańskich i zachodnioeuropejskich korporacji kryjš się pod hasłem trwałej przebudowy regionu? Czy przejęcie przez kor­poracje kluczowego przemysłu, infrastruktury i zasobów Bałkanów i Europy Wschodniej jest wyłšcznie przypad­kiem? Czy fakt pojawienia się baz NATO w każdym kraju re­gionu nie ma zwišzku z tym przejęciem?

Prowadzšcy ledztwo na miejscu zbrodni starałby się nie tylko zrozumieć, co się stało i jak to się stało, ale co najwa­żniejsze, kto na tym skorzystał. Należy więc przyjrzeć się nie tylko oficjalnym przyczynom wojny. Należy wskazać tych, którzy na niej skorzystali najwięcej. Kto będzie włacicielem przemysłu i zasobów naturalnych? Kto otrzyma kontakty na odbudowę zniszczonej wskutek bombardowania infrastruktu­ry? Kto zyska na zawłaszczeniu przemysłu i sektora usług, stanowišcych do tej pory wspólnš własnoć publicznš? Bliż­sze przyjrzenie się trybunałowi, który dzisiaj posiada władzę pozwalajšcš oskarżyć, aresztować i skazać każdego polityka z Europy Wschodniej, stanowi wyłšcznie pierwszy krok w zro­zumieniu sił kontrolujšcych rozwój wydarzeń w regionie. Od­powied na pytanie, kto ustanowił ten trybunał i jaki porzšdek zamierza narzucić podbitym krajom, wyjania w dużej mierze rolę sił zewnętrznych we wszystkich wydarzeniach minionej dekady. Postanowienia tego trybunału posiadajš olbrzymie znaczenie dla przywódców politycznych i generalicji krajów, które prowadziły wojnę przeciwko Jugosławii. Kiedy rozwieje się dym medialnej propagandy i opadnie wojenna goršczka, jak oceniš ludzie na całym wiecie tę barbarzyńskš zbrodnię dokonanš przez wiatowš potęgę militarnš wspólnie z inny­mi mocarstwami, której ofiarš jest kraj mniejszy i liczšcy mniej ludnoci niż stan Ohio?

Wyobramy sobie sšd, który pozwala na utajnienie aktu oskarżenia,...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin