Wizje, objawienia, przepowiednie, channelingi, czyli Co czeka Ziemię.txt

(24 KB) Pobierz
Wizje, objawienia, przepowiednie, channelingi, czyli: Co czeka Ziemię?

Przyszłoć rysuje się niepokojšco, choć cišgle nie wydaje się przesšdzona

Fakt, że niektórzy ludzie sš w stanie przewidzieć przyszłoć, znany jest od starożytnoci. Rosyjski lekarz W.N. Kasatkin przeanalizował blisko 10 tysięcy przypadków stwierdzajšc wyranš zależnoć między wizjš choroby w snach pacjenta a jego póniejszš hospitalizacjš. Twierdzi on, że im poważniejsze jest schorzenie, tym wczeniej Co nas przed nim ostrzega.
Temat snów i wizji proroczych był tematem wielu rozpraw parapsychologów. Istniejš setki potwierdzonych przykładów tego zjawiska: najbardziej znane sš badania dr. J.C. Barkera.

Udokumentował on 24 przypadki ludzi, którzy mówili w okresie sięgajšcym nawet 5 tygodni przed katastrofš w Aberfen w 1966 o tym, iż otrzymali wiadomoć od duchów, w czasie snu lub w formie przeczucia, iż okrelonego dnia

wielka hałda zsunie się na szkołę w Szkocji.

ImageNiemal wszyscy ludzie majš przeczucia czego, co zdarzy się za moment: można to więc uznać za zjawisko tak częste, że właciwie nie mieszczšce się w kategorii paranormalnych. Naprawdę trudno znaleć jakš wielkš tragedię, która nie zostałaby ujrzana wczeniej przez kilka, kilkanacie lub kilkadziesišt osób. Istnieje też technika prognostyczna, nazywana astrologiš. Wieloletnie badania francuskich psychologów Michela i Francoise Gauquelin udowadniajš, że nie jest ona czystym wymysłem; istniejš bowiem zależnoci między losem ludzi a położeniem planet w chwili ich urodzenia. Zresztš na temat nieprawdopodobnej zgodnoci jakiego zdarzenia z wczeniejszym horoskopem prawie każdy ma do opowiedzenia własnš lub cudzš historię.
Najbardziej fascynujšcym a jednoczenie najbardziej kontrowersyjnym aspektem zjawiska prekognicji sš przepowiednie odnoszšce się do ludzkich zbiorowisk, państw i narodów. Dajš one sceptykom do ręki najwięcej argumentów, gdyż niezmiernie rzadko się sprawdzajš.
Tymczasem od zarania dziejów ludziom towarzyszš najróżniejsze objawienia i proroctwa. Czy wszystkie je należy uznać za miraż, a jeli tak, jak na przykład wytłumaczyć to, co wydarzyło się w Hruszewie na Ukrainie, a czego wiadkami było kilkaset tysięcy ludzi?
26 kwietnia 1987 r., w pierwszš rocznicę katastrofy w Czarnobylu, 13-letnia dziewczyna z Hruszewa, Marina Kizyn, ujrzała dziwne wiatło unoszšce się nad opuszczonš kaplicš Trzech więtych. (Nazwa ta upamiętnia nieistniejšce w rzeczywistoci fizycznej wiece, które widziano tam palšce się w ubiegłym stuleciu). Wewnštrz wiatła stała kobieta w czerni z dzieckiem w ramionach. Oznajmiła, że z powodu swych cierpień Ukraińcy zostali wybrani przez Boga, by poprowadzić z powrotem do Niego Zwišzek Sowiecki. Faktem, który sprawił, że manifestacje te zasadniczo różniły się od objawień fatimskich było to, że tłumy, jakie zebrały się w Hruszewie w następnych dniach, oglšdały zarówno wiatło jak i Bohorodicę.
A oto treć przesłania Matki Boskiej z Hruszewa:
Nauczcie dzieci modlić się, nauczcie je żyć w prawdzie i sami w prawdzie żyjcie. Wybaczcie narodom, które was skrzywdziły. Nie zapominajcie o ofiarach katastrofy w Czarnobylu, która była znakiem dla całego wiata. (...) Przybywam, by was pocieszyć i powiedzieć, że kres waszych cierpień jest bliski. Ukraina będzie niepodległym państwem. Przychodzš przepowiedziane czasy ostateczne. Spójrzcie na zagładę, która ogarnia wiat grzech, gnunoć, ludobójstwo.
Ukraińcy stać się muszš apostołami Chrystusa poród narodów Rosji. Jeli nie będzie powrotu do chrzecijaństwa w Rosji, wybuchnie trzecia wojna wiatowa.
Jest to kłopotliwa historia dla każdego, kto chciałby te ostrzeżenia traktować poważnie. Rzecz bowiem w tym, że o trzeciej wojnie wiatowej mówili wiele razy liczni wizjonerzy i, co gorsza, podawali daty. Słynna Jean Dixon, która jak donosi literatura przedmiotu ujrzała 4 lata wczeniej zabójstwo Johna F. Kennedyego, powiadamiajšc o tym Biały Dom, wieszczyła wybuch tej wojny na wczesne lata 80. Także inne przepowiednie mówiły o okresie przed rokiem 2000.
ImageWspomniani wizjonerzy w rzeczywistoci prezentujš bardzo różny stopień kontroli nad swojš niezwykłš zdolnociš. W Polsce wielu pamięta księdza Czesława Klimuszkę, który potrafił przeniknšć w przyszłoć także na podstawie zdjęć; jego najbardziej znana przepowiednia dotyczyła daty i przyczyny mierci prymasa Augusta Hlonda na rok przed tym zdarzeniem. Podobno ujrzał on również niezwykłe przeznaczenie młodego biskupa Karola Wojtyły. Niedługo przed mierciš zapewniał, że w najbliższych 50 latach najlepszy los czeka... Polskę. Dziennikarce Wandzie Konarzewskiej powiedział: Rosja sowiecka rozpadnie się powstanie silne państwo ukraińskie. Czechosłowacja połšczy się z Niemcami. Będzie jaka wojna w Europie ale nie przejdzie przez nasze terytorium. (...) Polsce będš się kłaniać narody Europy. Polska w mojej wizji janieje jak słońce. Będzie ona ródłem nowego prawa na wiecie. Będš tu przyjeżdżać cudzoziemcy, aby żyć w Polsce i szczycić się tym. (...) Nasz papież będzie rzšdził Kociołem 12 i pół roku.
W 1980 r. za, tuż przed mierciš, zapowiedział, że Solidarnoć tworzyć się będzie dwukrotnie...
W tym miejscu nasuwa się nieuchronnie komentarz, że Czechosłowacji od dawna nie ma, a pontyfikat Jana Pawła trwał dwa razy dłużej. Solidarnoć jednak zdelegalizowana w stanie wojennym istotnie musiała, przynajmniej jeli chodzi o jej oficjalny byt, powstać ponownie.
Jeszcze więcej wštpliwoci budzš obwieszczenia stygmatyczki Teresy Neumann, której w 1948 r. rzekomy Chrystus (nie osobicie, tylko nie wiedzieć czemu za porednictwem proroka Eliasza) miał zapowiedzieć wyniesienie Polski, w następujšcych (krępujšco odpustowych) słowach: Zdejmie branka niewolnica kajdany swoje i stanie się jako królowa. (...) Już bliski koniec jej pokuty. () przyjaciołom swoim krzywdy nie będzie pamiętać, dobrem za zło zapłaci. Będzie mieć chwałę między narodami i skrzydła szeroko otwarte, rozszerzy granice swoje. (...) W języku polskim głoszone będš najmšdrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy, za Warszawa stanie się stolicš Stanów Zjednoczonych Europy. /Przepowiednie współczesne Małopolska Oficyna Wydawnicza 1991/
No cóż, ów bliski koniec musiałby oznaczać co najmniej 60 lat, a z perspektywy sytuacji politycznej

ostatnie zdanie trzeba uznać za czystš fantazję.

Według Matthiasa Młynarczyka z Apoig, który żył w połowie XVIII w., Nastšpi jedna wojna, a potem druga, a w końcu trzecia. Zacznie się na wschodzie, a zakończy na zachodzie. Przebieg ostatniej będzie błyskawiczny. Będzie to jakby olbrzymia czystka. Pełno trupów i moc wylanej krwi. Dojdzie do walki między Chinami a ich sšsiadami. Lecz, co jeszcze gorsze: zbliża się katastrofa. Zimno i trzęsienia ziemi.
Podobnie przepowiadał bawarski drwal Alois Irlmayer żyjšcy w I połowie XX w.; który zresztš mówił otwarcie, że jego wizje nie sš wyrane: Na wschodzie straszne walki. Masy wojsk czerwonych i żółtych. Katastrofa klimatyczna. Po niej będzie cieplej, a w Niemczech będš rosły owoce południowe.
Także szwedzki rybak Johansson, zmarły jeszcze przed wojnš, mówił o ofensywie Chin, formułujšc jednak całš rzecz nieco inaczej: Widzę strasznš wojnę daleko na wschodzie. Żółte twarze starajš się dotrzeć poprzez Alaskę do Kanady i USA. Ich atak zostanie odparty przy pomocy broni rakietowej. Będzie to okres, kiedy ZSRR będzie walczył wspólnie z Amerykš. Przedtem wybuchnie jaka straszna rewolucja. Mordy, pożogi, trupy. Widzę ich całe stosy.
W 1959 r. dwa periodyki katolickie, portugalski i kanadyjski, opublikowały wiadectwo ojca Augustyna Fastesa dotyczšce wizji siostry Łucji, która jako dziewczynka była głównš adresatkš objawień w Fatimie. Rozmowa z Łucjš dos Santos miała mieć miejsce w 1954 r.:
Po przytoczeniu słów objawienia maryjnego, siostra Łucja powiedziała: Dla całego wiata będzie zaskoczeniem błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Okrucieństwo Chińczyków będzie przerażajšce. (...) Jedynym narodem chronionym przez Miłosierdzie Boże pozostanie Polska. Czechosłowacja zostanie zniszczona już w czasie odwrotu wojsk rosyjskich zmierzajšcych przez Ukrainę na Bałkany. Od południa uderzš Amerykanie z Iraku i wybuchnie powstanie na Kaukazie. Z Turcji uderzš Anglicy.
To, przyznajmy, zastanawiajšce. Skšd w 1954 r. kto mógł wiedzieć, że dojdzie do antagonizmu rosyjsko-chińskiego i że Amerykanie będš w Iraku? (Ciekawe, że również Dixon owiadczyła w połowie lat 60., iż USA i Rosja będš wspólnie walczyć przeciw Chinom).
W roku 1914 r. w okresie wielkich zwycięstw niemieckich na poczštku I wojny wiatowej Bawarczyk Andreas Rill został przydzielony do konwojowania jeńców francuskich. On i jego koledzy triumfowali, przepowiadajšc Francuzom rychłš klęskę. Wówczas jeden z tych ludzi jego nazwisko pozostało nieznane powiedział swoim strażnikom, że powinni raczej zapłakać nad własnym losem. Wojna zakończy się bowiem klęskš Niemiec, a potem nastšpiš dalsze nieszczęcia: rewolucja, straszna inflacja, która zrujnuje większoć ludnoci, za w 1932 dojdzie do władzy człowiek z nizin społecznych, który w roku 1939 doprowadzi do nowej wojny. Tę Niemcy przegrajš w 1945. Nie będzie ona jednak ostatnia, gdyż przed końcem wieku wybuchnie nowa, w której udział wezmš... Chiny.
Rill zapisał te słowa i opublikował je w 1921 r.
ImageDannion Brinkley (W wietle spokoju, 1995), który podczas swego pierwszego NDE (wyjcie z ciała przyp. red. N), bo przeżył też drugie, ujrzał co podobnego: Szkatułki ósma i dziewišta zawierały wizje rosnšcej agresji Chin wobec ZSRR. (...) Obserwowałem spory przygraniczne i ciężkie walki. Wreszcie Chiny zmasowały atak i wkroczyły na teren przeciwnika. Stoczono głównš bitwę o szlak kolejowy, który po morderczej walce zdobyli Chińczycy. Potem weszli daleko w głšb Zwišzku Sowieckiego, przedzielajšc kraj na pół i zajmujšc pola naftowe ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin