zarządzanie biznesem.pdf

(109 KB) Pobierz
Art. 2. Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.
Za punkt konsumpcji uważa się2 dobra:
– dobra wolne – konsumowane bez potrzeby przystosowania ich do tego np.powietrze,
woda,jabłkoz jabłonii
– mozemy korzystaćlub konsumowaćwowczas gdy są przystowowane do tego np. ubrania
Proces przygotowania dóbr do konsumpcji nazywa się działalnością gospodarczą.
Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą.
2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej.
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i
materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Obejmuje ono w szczególności:
1) oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa
przedsiębiorstwa);
2) własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz
inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
3) prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do
korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
4) wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
5) koncesje, licencje i zezwolenia;
6) patenty i inne prawa własności przemysłowej;
7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
8) tajemnice przedsiębiorstwa;
9) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Składniki materialne:np. Majątek
składniki niematerialne:np.ludzie
Przedsiębiorstwo tur. Jest to przedsiębiorstwo prowadzące działalnośćgosp. W zakresie tur.
Def. Prof. Rapacz Przedsiebiorstwo tur. To jednost.org. Prowadzaca dział. Gosp. polegającym na odpłatnym
swiadczeniu usług uczestnikomróznych typów irodzajów turystyki.
Celem istnienia przedsiębiorstwa tur,jest świadczenie usług dla turystów wyprowadzanie zysków i zarabianie pieniędzy.
Podział przedsi.tur.:
– wytwarzające usługi w miejscu konsumpcjinp.hotelarze, transport, gastronomia,spa&wellnes
– organizatorzy tworzący produkty i czesci składowe,przyg.pakiety tur.
– Posrednicy posredniczą w zawieraniu umów pomiedzy usługd.lub organizat. Tur. A klientami
Pośrednicy :
– agenci tur. - działająna zlecenie usługod. Lub organiz. Posrednicząw zawieraniu umów (nie muszą być w
rejestrze)
– posrednicy tur. - działająna zlecenie klientów muszą byćwpisania w rejsetr,gł.biura podróży
2 w europie biuro podróży THOMAS COOK TRAVEL 1843 (przewoział żołnierzy do afryki)
Czynniki kształt. Biznes tur. ( uwarunkowania):
– wew. - kapitał.kadry
– zew.- uwarunkowaniarynkowe, dział.innych podmiotów na danym terenia,dostępność nabywców i
dostawców , warunki natury prawnej i podatkowej
Rodzaj iwielkośćpłaconch podatków zalezy często od rodzajów prowadzonej dział., rozmoarów dział., formy prawnej
w jakiej prowadzona jest dział.
W tur. Występuja wszystkie rodzaje podatków,podatki te mają duży wpływ na podejmowanie i prowadzenie dział.
PODATEK
Definicja: świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby
publiczno-prawnej o charakterze przymusowym, powszechnym,
bezzwrotnym i nieodpłatnym, pobieranym na podstawie przepisów
prawnych, określających warunki, wysokość oraz terminy płatności tych
świadczeń.
Przedmiot opodatkowania (kryteria);
a) majątkowe
– od posiadania lub zbyciai nabycia prawa
– do przyrostu majatku
b)podatkiod przychodów i dochodów
– od przuchodów brutto
– nadwyżka przychodu nad kosztami uzyskania (dochód)
podatek od przuchodów brutto:
• p. gruntowy
• p.od nieruchomości
• p.odprzychodów kapitału
• p.od przychodów z pracy
c) podatek od wydatków -płacimy nabywając towary i usługi
- p.obrotowy
- p.specjalnenp.akcyza
- cła na towary importowane
wliczane są w ceny
Szczególnym rodzjem podatku obrotoewgojest podatek VAT inaczej zwany podatkiem od towarów i usług w innych
krajach podatek od wartości dodanej.
VAT – to wielofazowy podatek obrotowy netto tzn że jest to podatek obliczany ipłacony w kazdej fazie produkcji i
obrotu od wartości nowo wytworzonej w tej fazie. Wartośćnowowytworzona w danej fazie produkcji zazywa się
wartością dodana.
Kryteria żródeł nabycia:
a) p.pośrednie
– p.majatkowy
– p.obrotowy
– p.specjalne
b) bezpośrednie
Kryteria kto jest benificjentem podatku (dokogo trafia);
– lokalne
– centralne
FORMY DZIAŁALNOŚCI
1.Spółki kapitałowe i osobowe podjegaja wpisowi do krajowych rejstrów sądowych działalnosci
gosp.
– spółki z ograniczonąodpowiedzialnościa- kapitał5000 mogą być 1 os.odpowiadają za
działalnośćspołki dowysokości kapit. KRS ( F.ŚREDNIA)
– Społki akcyjne kapitał 100.000 KRS akcjonariusze odpowiedzialnośc do wielkości kapitału
– spółdzielnie 10os. Fizycznych 3os. Prawne KRS ustalenie statusu i podpisanie go i
zgłoszenie doKRS
– SPÓŁKAOSOBOWA, SPÓŁKAJAWNA nie posiadająca osobowości prawnej ale majaca
zdolnośćdo działalności prawnej
– spółkakomandytowa spółka osobowa KRS
– społka komandytowo – akcyjnajeden ze wspolnikówodpowiada za wszystkicj czyli
komandytariusz
2.
Spółki cywilne oraz zgłoszenie dział.gosp.jakoosoba fizyczna zgłasza się do rejestrów gmin-
ewidencja dział.gosp., nie trzeba posiadać kapitału,wspólnicy społek cywilnych
odpowiadajamajatkiem osobistym.
Spólki kapit. I osob. Będące osobamiprawnymi płacapodatek liniowy 19%,prowadząpełną
ewidencje,ponosząkoszty ewidencji.
Spółki bedace osobami fizycz. np. .cywilna i prowadządział.jako os. fiz. czylipłacapodatek jakoos.
Fiz. czyli jak każdy z nas 18% jeśli sieprzekroczy pewien półap to wtedy 32%.
Forme opodatkowania można wybraćprzy zakladaniu spółkilub zmienić do 20 stycznia kazdego
roku.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin