std cyniak maria skrypt 2014.pdf

(172 KB) Pobierz
Zajęcia nr 2: Rodzaje standardowych technik diagnozy i standardy ich stosowania
CZYM JEST DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA?
Skuteczność diagnozyza: Stemplewska-Żakowicz, Diagnoza psychologiczna , 2009
Przewaga metod ustrukturyzowanych (formalnych) nad swobodnymi → Przewaga stosowania różnego
rodzaju metod nad wykorzystywaniem tylko jednego rodzaju → Mit o intuicji diagnostów i klinicystów → Na
136 diagnoz diagnoza statystyczna okazała się bardziej skuteczna w 64 przypadkach od diagnozy
klinicznej, w 64 przypadkach była równie skuteczna, a w 8 przypadkach mniej skuteczna → Przewaga
metod, których skuteczność została potwierdzona empirycznie – testów, ustrukturyzowanych wywiadów
Standardy stosowania testów → Zanim dokonamy ostatecznego wyboru testu, należy zapoznać się z
jego charakterystykami opisanymi w podręczniku testowym: do czego służy test (cel), trafność, rzetelność,
normy, procedura stosowania. Należy dobierać testy odpowiednio do celu badania i cech osoby badanej. Z
testów korzystać mogą osoby odpowiednio wykształcone lub przeszkolone (część testów dostępnych jest
dla nie-psychologów, z innych korzystać może tylko psycholog po uzyskaniu dyplomu, jeszcze inne
wymagają dodatkowego przeszkolenia nawet od psychologa). Osoby badane powinny zostać
poinformowane o celu badania testem, sposobie przebiegu badania oraz wykorzystaniu i udostępnieniu
wyników. Osoby badane mają prawo do otrzymania informacji zwrotnej o uzyskanych w teście wynikach.
Należy chronić nie tylko same testy (treści zadań testowych i odpowiedzi), lecz także wyniki badanych
(raporty z badań) przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Należy respektować prawa autorskie – nie
wolno powielać w żadnej formie materiałów testowych (jest to także kwestia standaryzacji). Należy
ostrożnie interpretować wyniki testów, unikając stronniczości i błędnych interpretacji. Należy dbać o
zachowanie standaryzacji procedury badania testem (drobiazgowe trzymanie się instrukcji) oraz
obiektywności zliczania wyników. W przypadku, gdy stan osoby badanej wymaga wprowadzenia
modyfikacji w procedurze testowania (np. osoby z dysleksją, niepełnosprawne) warto skonsultować zmianę
procedury z autorem testu lub innym specjalistą/użytkownikiem oraz dokonywać ostrożnej interpretacji
wyników uzyskanych w ramach zmodyfikowanej procedury
Wskaźniki trafności testów
CZUŁOŚĆ: TRAFNE WSKAZANIA ->Trafne wskazania / trafne wskazania + błędne wskazania
SWOISTOŚĆ TESTU: TRAFNE ODRZUCENIA → Trafne odrzucenia / błędne odrzucenia + trafne
odrzucenia
EFEKTYWNOŚĆ TESTU → Trafne wskazania + trafne odrzucenia / trafne wskazania + błędne wskazania
+ trafne odrzucenia + błędne odrzucenia
Zajęcia nr 3 i 4: Jednowymiarowe skale inteligencji na przykładzie Testu Matryc Ravena
Czym jest inteligencja? Czynnik „g” → Dwuczynnikowa teoria zdolności Spearmana: czynnik ogólny „g”
i specyficzny „s” → Rodzaje zadań umysłowych wg Spearmana
Edukcja relacji → ujmowanie stosunku (relacji) pomiędzy elementami
Edukcja korelatu → znana jest relacja, należy wydedukować to, co jest brakującym elementem, do
którego ta relacja się odnosi
Hierarchiczne teorie inteligencji → W hierarchicznych teoriach inteligencji, na szczycie hierarchii
zdolności znajduje się właśnie czynnik „g” (np. teoria Vernona) → Cattel: Inteligencja płynna –
uwarunkowaną właściwością fizjologiczną struktur nerwowych w mózgu i zależy w znaczącej mierze od
czynnika genetycznego – odpowiednik czynnika „g”, oraz inteligencja skrystalizowana – powstającą jako
wynik uczenia się i doświadczenia, zmienia się z wiekiem.
Inne definicje inteligencji → Inteligencja płynna → „zdolność ogólna, odpowiadająca
spearmanowskiemu czynnikowi „g”, warunkująca sprawność wszelkich czynności umysłowych, a tym
samym – efektywność przystosowania do wymagań życia i skuteczność celowego działania”
Inteligencja skrystalizowana → „ zbiór wielu różnych szczegółowych zdolności intelektualnych, wśród
których – w zależności od poziomu analizy – można wyróżnić bardziej i mniej złożone – w tym pewne
zdolności elementarne, czy podstawowe”
Jak dokonywać pomiaru inteligencji płynnej? → Testy neutralne kulturowo, Testy rozumowania
indukcyjnego, Testy rozumowania dedukcyjnego, Testy uwagi i szybkości, Wskaźniki chronometryczne,
Wskaźniki fizjologiczne
Testy neutralne (zredukowane) kulturowo: → Brak międzykulturowego zróżnicowania wyników,
Materiał nieznany, wolny od doświadczeń (jednakowo trudny) lub pospolity, dotyczący wspólnych
doświadczeń (jednakowo łatwy), Materiał niewerbalny, Np. Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattela
(głównie asemantyczny, geometryczny materiał), Międzynarodowa Skala Wykonaniowa Leitera, Test
Matryc Ravena
Testy rozumowania: → Indukcyjnego - klasyfikacja, szeregowanie, analogia – nacechowane
czynnikiem „g” → Dedukcyjnego - rozumowanie sylogistyczne: sylogizmy liniowe: Jan jest wyższy niż
Piotr. Piotr jest wyższy niż Paweł. Czy Jan jest wyższy od Piotra? kategoryczne: Wszystkie ryby są
kręgowcami. Niektóre zwierzęta są rybami. Czy zwierzęta wodne są kręgowcami? Warunkowe: Jeżeli
ktoś rzuci kamieniem w okno, szyba się zbije. W oknie jest zbita szyba. Czy ktoś rzucił w okno
kamieniem?
Testy uwagi i szybkości
Testy uwagi: → wykonywanie prostych czynności zgodnie z podanymi regułami; uwaga jako podstawa
inteligencji;
Testy szybkości: → proste zadania, ale krótki czas na wykonanie; szybkość przebiegu procesów
intelektualnych
Wskaźniki chronometryczne → Czas reakcji → Wstępna analiza percepcyjna – czas potrzebny na
dokonanie poprawnego różnicowania dwóch bodźców (czas ekspozycji) → Wskaźniki chronometryczne
korelują z inteligencją niezależnie, czy jest mierzona testami z ograniczeniem czasowym czy bez →
Różnicują ludzi o różnym poziomie inteligencji → Skracają się z wiekiem aż do okresu dojrzałości, potem
stabilizują, a w starszym wieku wzrastają
Pomiar inteligencji płynnej Testem Ravena
Wersje Testu Ravena:
Test Matryc w wersji Kolorowej: dla dzieci, osób o obniżonym poziomie inteligencji i osób starszych
Test Matryc w wersji Standard: dla większości populacji (TMS-K, TMS-R, TMS Plus)
Test Matryc w wersji dla Zaawansowanych: dla dobrych studentów i młodych dorosłych
Test Matryc Ravena → Koncepcja Spearmana → Do badania potencjału, inteligencji płynnej Najlepsza
pojedyncza miara czynnika „g” → Powstał w 1938 roku → Test niewerbalny → Zadania ułożone wg stopnia
trudności → W większości test mocy, bez ograniczenia czasowego
Standaryzacja → Standaryzacja dotyczy: Organizacji miejsca badania: jasne, ciche, bez osób trzecich →
Stosowania się do procedury: instrukcja, obliczanie wyników, interpretacja → Dbając o zachowanie
standaryzacji nie należy zapominać, iż zarówno w trakcie, jak i przed i po sesji testowej należy zadbać o
komfort osoby badanej → W trakcie badania kontrolujemy sytuację, dbamy o swój wizerunek i
profesjonalizm oraz trzymamy się ściśle procedury → Przed sesją warto porozmawiać na luźne tematy
z osobą badaną, ale nie przesadzić z żartami, aby nie obniżyć jej motywacji, jak również opowiedzieć
krótko o teście i rodzaju wykonywanych zadań → Po sesji warto zapytać o odczucia i wrażenia osoby
badanej, co uważa za trudne, a co za łatwe, czy coś ją zaskoczyło itp.
Dlaczego standaryzacja jest ważna? → Pozwala zachować wysoką rzetelność dokonywanego pomiaru
→ Wyrównuje szanse – stwarza jednakowe warunki → Zachowanie standaryzacji badania pozwala na
odnoszenie wyników do norm
Przeprowadzenie badania → Konieczne jest zapoznanie się z procedurą badawczą → Przygotowanie
wskazanych materiałów: zeszyt z zadaniami testowymi, arkusz odpowiedzi, ołówek → Postępujemy
zgodnie z procedurą → Odmierzamy czas dokładnie za pomocą stopera; co jakiś czas sprawdzamy, czy
wszystko w porządku; obserwujemy zachowanie osoby badanej (np. objawy stresu) – tzw. obserwacja
behawioralna
TMS-K → Dla osób w wieku 5;11 – 15;11 lat → Dla osób w wieku pow. 16 lat → Wyniki rosną z wiekiem i
stabilizują się ok. 13-14 r. ż. → Test trudny dla osób do 9 r.ż. i pow. 54 r. ż. → Płeć nie różnicuje wyników;
wykształcenie i miejsce zamieszkania różnicują → Zgodność wewn. 0,7-0,9 → Stabilność bezwzględna
0,7-0,8 → Trafność zbadana tylko dla dzieci korelując wyniki z osiągnięciami szkolnymi i wynikami innych
testów: Wechslera, Leksykon Jurkowskiego i Rysunkowym Testem Twórczego myślenia
TMS-R → Normalizacja tylko dla żołnierzy → Wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie różnicują
wyniki → Zgodność wew. 0,94 → Brak badań walidacyjnych → Test równoległy względem TMS-K, zatem
można go stosować korzystając z danych dot. TMS-K (rzetelność, błąd pomiaru, normy)
TMS Plus → Osoby w wieku 21-79 lat → Przeciętnie trudny dla osób w wieku 21-64 lata; trudny dla osób
starszych → Płeć nie różnicuje, ale różnicuje wykształcenie i miejsce zamieszkania → Zgodność wewn.
0,8-0,9 → Stabilność bezwzględna 0,7-0,9 → Trafność sprawdzono korelując wyniki z wynikami w teście
APIS-Z, Wechslera, WCST, oceny szkolne uczniów
TMZ → Uczniowie 12;6-19;5, dobrzy studenci → Płeć nie różnicuje istotnie, wyniki stabilizują się ok. 14-15
r.ż., miejsce zamieszkania, typ szkoły i wykształcenia różnicują → Test za trudny dla osób w wieku 12-13
lat i za łątwy dla dobrych studentów → Rzetelność 0,8 → Trafność sprawdzana poprzez korelacje z
wynikami egzaminów i kierunkami studiów → Tylko ta wersja ma ograniczenie czasowe! 30 minut
Poprawka na zgadywanie → Tendencję do zgadywania możemy kontrolować poprzez odpowiednio
sformułowaną instrukcję; Raven zachęca do zgadywania (ale możliwe jest także zniechęcanie, ważne aby
wyrównać tę tendencję u wszystkich kandydatów). Możemy też obliczyć tzw. poprawkę na zgadywanie wg
wzoru:
K = P – (B/m – 1) → K - liczba odpowiedzi bez zgadywania, P - liczba poprawnych odpowiedzi w teście, B -
liczba błędnych odpowiedzi, m - liczba opcji odpowiedzi w zadaniach testowych.
Zajęcia nr 7: Skala Inteligencji D. Wechslera
Polskie normalizacje Skal → Wechsler – Bellevue (1939) → WISC (1949) – wersja dla dzieci → WAIS
(1955) → WAIS-R (1981) – renormalizacja dokonana przez Pracownię Testów Psychologicznych (2004)
WISC-R (1974) – wersja dla dzieci
Skale Wechslera – informacje ogólne → Podobna procedura badania we wszystkich wersjach → Każda
bateria składa się z dwóch podskal: Słownej – wiedza, język, rozumowanie, pamięć → Bezsłownej
umiejętności przestrzenne, sekwencje, rozwiązywanie problemów. → Tylko do badań indywidualnych! →
Czas przeprowadzania badania od 60 do ponad 100 minut → Różnorodne zadania z pomocami
(rysunkami, klockami, układankami) → Stosowany w badaniach klinicznych do badania inteligencji ogólnej
→ Brak leżącej u podstaw skali jednej teorii → Wg Wechslera inteligencja to „ogólna zdolność
jednostki do rozumienia otaczającego świata i radzenia sobie z nim” → Podobnie jak w testach APIS i
tutaj wyniki surowe przekształca się na wyniki przeliczone (WP) o średniej = 10 i odchyleniu = 3. → Wyniki
(WP) poszczególnych testów sumujemy, obliczamy przedziały ufności i przeliczamy na IQ – oddzielnie dla
Skali Słownej, Bezsłownej i Pełnej → Podobnie obliczamy wyniki czynnikowe → Rysujemy profil
zdolności, aby wskazać słabsze i silne strony osoby badanej
Testy WAIS-R
WAIS-R → Na przemian testy ze Skali Słownej i Bezsłownej → Premie za szybkość pracy w niektórych
testach → Dla osób w wieku 16-79 lat → Arkusz odpowiedzi – szczegółowy, zawiera wiele wskazówek
pomocnych w przeprowadzaniu badania → Część testów zaczynamy np. od 4 zadania i wracamy w
przypadku błędnych odpowiedzi; niektóre możemy też skończyć wcześniej – po 5 kolejnych błędnych
odpowiedziach
WISC-R → 10 testów + 2 zastępcze → Podobne testy co w skali dla dorosłych → Dla dzieci w wieku 6 - 16
lat → Podobna procedura i takie samo przeznaczenie
Szybkość → W przypadku niektórych zadań w Skali Wechslera mierzony jest czas i stosowane premie
czasowe.Jak to może wpływać na zachowanie i wyniki osób badanych?
Analiza profilowa (psychogram) → Graficzne przedstawienie wyników w poszczególnych testach → W
obrazowy sposób ukazuje mocne i słabsze strony osoby badanej → Istnieją opracowania na temat profili
lub zależności pomiędzy kilkoma testami charakterystycznych dla różnego rodzaju zaburzeń →
Sprawdzamy rozpiętość profilu (najniższy vs najwyższy wynik w danej Skali) – informacja o spoistości,
integracji struktury intelektu → Obliczamy przeciętną profilu dla każdej skali i porównać do niej wyniki
testów odnosząc do podanej wartości kryterialnej → Interpretujemy
Trafność teoretyczna → Badanie trafności teoretycznej pozwala nam potwierdzić jaki konstrukt
teoretyczny bada dany test; w przypadku skal złożonych tj. Skala Wechslera sprawdzamy trafność
poszczególnych testów → O trafności teoretycznej świadczą: Korelacje z wynikami uzyskiwanymi w
innych testach (narzędziach) badających ten sam konstrukt → Porównania międzygrupowe
1348141801.002.png 1348141801.003.png 1348141801.004.png 1348141801.005.png 1348141801.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin