a_30_2016_05_X_kolor_16.pdf

(1172 KB) Pobierz
Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia
egzaminu
Układ graficzny © CKE 2016
Nazwa kwalifikacji:
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Oznaczenie kwalifikacji:
A.30
Wersja arkusza:
X
A.30-X-16.05
Czas trwania egzaminu:
60 minut
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
CZĘŚĆ PISEMNA
Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron. Ewentualny
brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego.
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której
w oznaczonych miejscach:
wpisz oznaczenie kwalifikacji,
zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,
wpisz swój numer PESEL*,
wpisz swoją datę urodzenia,
przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej
20 punktów.
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub
piórem z czarnym tuszem/ atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B,
C, D. Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE
ODPOWIEDZI:
9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej
literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź „A”:
11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz
i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz
odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.
12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie
odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie
dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
Pamiętaj,
że
oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego
tylko KARTĘ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
Zadanie 1.
Na podstawie zamieszczonej tabeli określ metodę ustalania wielkości dostawy
stosowaną przez ciastkarnię.
Tygodniowy popyt na
Wielkość dostawy
A. Partia na partię.
B. Maksymalnej dostawy.
C. Stałej wielkości dostawy.
D. Stałej częstotliwości dostawy.
Zadanie 2.
Aby ustalić optymalną wielkość dostawy materiałów, zapewniającą
minimalizację kosztów ich dostawy i magazynowania, należy
A. wyznaczyć krzywą Lorenza.
B. sporządzić analizę ABC zapasów.
C. obliczyć ekonomiczną wielkość zamówienia.
D. wykreślić cyklogram montażu wyrobu gotowego.
Zadanie 3.
W którym typie produkcji występuje uniwersalny park maszynowy?
A. Seryjnej.
B. Masowej.
C. Jednostkowej.
D. Wielkoseryjnej.
3,0 3,5 3,5 4,5 5,5 3,0 2,5 2,0 2,5
10,
-
-
10,
-
10,
-
-
-
3
Zadanie 4.
Na rysunku przedstawiono
A. układnicę.
B. paletyzator.
C. owijarkę palet.
D. urządzenie do taśmowania.
Zadanie 5.
Rozkład biologiczny odpadów w określonych warunkach przy wykorzystaniu
mikroorganizmów określa się jako recykling
A. organiczny.
B. surowcowy.
C. materiałowy.
D. energetyczny.
Zadanie 6.
Który znak jest przyznawany przez jednostki akredytacyjne Komisji
Europejskiej produktom ekologicznym
wytwarzanym w państwach Unii Europejskiej?
A.
B.
C.
D.
4
Zadanie 7.
Który z wymienionych systemów informatycznych jest wykorzystywany do
ustalania potrzeb materiałowych dla celów produkcji?
A. Supply Chain Management
B. Product Lifecycle Management
C. Material Requirements Planning
D. Distribution Requirements Planinng
Zadanie 8.
Określ na podstawie struktury wyrobu, ile szpulek nici potrzeba do
wyprodukowania 1 200 szt. obrusów, jeżeli na jednej szpuli nawiniętych jest
200 m nici.
A. 48 szt.
B. 480 szt.
C. 500 szt.
D. 3 000 szt.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin