a_32_2015_01_X_kolor.pdf

(1693 KB) Pobierz
Zadanie 1.
Spó ka zak adana w celu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, do za o enia której wymagany jest
okre lony kapita , a odpowiedzialno
za zobowi zania przynajmniej jednego wspólnika jest
nieograniczona, to spó ka
A.
B.
C.
D.
akcyjna.
cywilna.
komandytowo-akcyjna.
z ograniczon odpowiedzialno ci .
Zadanie 2.
Kierownik zak adu produkcyjnego porówna wyniki sprzeda y w pierwszym kwartale z planem
sprzeda y. Do którego elementu procesu decyzyjnego nale y zakwalifikowa wykonan przez
kierownika czynno ?
A.
B.
C.
D.
Decyzji.
Kontroli.
Dzia ania.
Informacji.
Zadanie 3.
Jednostka gospodarcza, tworzona przez minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, której celem
jest prowadzenie wspólnej dzia alno ci gospodarczej w interesie zrzeszonych cz onków, to
A.
B.
C.
D.
spó dzielnia.
spó ka cywilna.
stowarzyszenie.
spó ka handlowa.
Zadanie 4.
Który z przedstawionych opisów charakteryzuje centrum dystrybucji?
A.
B.
Obiekt przestrzennie funkcjonalny, wyodr bniony pod wzgl dem ekonomicznym i prawnym,
w którym dokonywana jest systematyczna wymiana produktów.
Jednostka organizacyjna zajmuj ca si magazynowaniem towarów b d cych w asno ci
dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców wed ug okre lonej dyspozycji w a ciciela
towarów.
Jednostka organizacyjna zajmuj ca si organizowaniem przewozu adunków na zlecenie
osoby prawnej lub fizycznej oraz wykonuj ca niezb dne czynno ci dodatkowe, wynikaj ce ze
specyfiki zlecenia.
Obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastruktur i organizacj , w którym realizowane
s us ugi logistyczne zwi zane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdzia em
i wydawaniem towarów oraz us ugi towarzysz ce, wiadczone przez niezale ne w stosunku
do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
Strona 2 z 13
C.
D.
Zadanie 5.
W selektywnej zbiórce odpadów posegregowane odpady szklane nale y wrzuca do pojemników lub
worków w kolorze
A.
B.
C.
D.
ó tym.
zielonym.
br zowym.
niebieskim.
Zadanie 6.
W celu za o enia spó ki z ograniczon odpowiedzialno ci nale y dysponowa kapita em w wysoko ci
minimum
A.
B.
C.
D.
5 000 z
10 000 z
50 000 z
100 000 z
Zadanie 7.
Który dokument potwierdza wydanie materia u z magazynu do produkcji?
A.
B.
C.
D.
Wz
Pw
Rw
Mm
Zadanie 8.
Przedstawiony schemat struktury organizacyjnej przedsi biorstwa ilustruje specjalizacj
A.
B.
C.
D.
regionaln .
techniczn .
produktow .
funkcjonaln .
Strona 3 z 13
Zadanie 9.
Jak struktur organizacyjn przedsi biorstwa przedstawiono na schemacie?
A.
B.
C.
D.
Liniow .
Macierzow .
Funkcjonaln .
Sztabowo-liniow .
Zadanie 10.
Organizacja przep ywu materia ów, w której zapotrzebowanie jest sygna em do uruchomienia
przep ywu materia ów i dzia a logistycznych, to koncepcja
A.
B.
C.
D.
pull.
push.
Just-in-time.
Quick Response.
Zadanie 11.
Ilu pracowników nale y zaplanowa do skompletowania 100 zamówie , które musz by przygotowane
w ci gu jednej zmiany trwaj cej 8 godzin, je eli czas kompletacji jednego zamówienia wynosi 9 minut?
A.
B.
C.
D.
1 pracownika.
2 pracowników.
3 pracowników.
4 pracowników.
Strona 4 z 13
Zadanie 12.
Przedsi biorstwo produkcyjne zatrudnia 10 pracowników. Ka dy z nich, w ci gu miesi ca, pracuje
22 dni po 8 godzin dziennie. Ile rodków finansowych nale y zaplanowa na miesi czne p ace, je eli
stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 15 z /rbh, a dodatkowe koszty pracy (premie,
ubezpieczenia) s na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego?
A.
B.
C.
D.
26 400,00 z
34 320,00 z
264 000,00 z
335 280,00 z
Zadanie 13.
Który system informatyczny nale y wdro y w przedsi biorstwie, aby sprawnie zarz dza ruchem
towarów w magazynie?
A.
B.
C.
D.
EDI
GPS
MRP
WMS
Zadanie 14.
Priorytet w realizacji zada
produkcyjnego, to metoda
A.
B.
C.
D.
produkcyjnych, wyznaczony przez ca kowity czas realizacji zadania
„minimalnego czasu wykonania”.
„ostatnie wesz o, pierwsze wysz o”.
„pierwsze wesz o, pierwsze wysz o”.
„wcze niejszego terminu zako czenia”.
Zadanie 15.
Tabela przedstawia liczb zamówie skompletowanych w ci gu tygodnia.
poniedzia ek
200
wtorek
220
roda
160
czwartek
240
pi tek
180
Ile wynios a efektywno kompletowania w pi tek, je eli jako wydajno
dzienn wielko kompletacji zamówie w danym okresie?
A.
B.
C.
D.
90%
95%
100%
110%
standardow przyj to redni
Strona 5 z 13
Zgłoś jeśli naruszono regulamin