cat_numi_leuchttpl.pdf

(9239 KB) Pobierz
́
Zawiera akcesoria do banknotów i papierów wartosciowych
3 strony o akcesoriach do monet euro
AKCESORIA NUMIZMATYCZNE
2013
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917.
Witamy!
Ka˝dego roku otrzymujemy wiele słów uznania za obszernoÊç naszego asortymentu oraz
doskonałà jakoÊç naszych produktów. Jest to zawsze powód naszej ogromnej satysfakcji.
Taka popularnoÊç naszych produktów na całym Êwiecie tylko utwierdza nas w naszej codziennej
pracy.
Wa˝nym aspektem filozofii naszej firmy jest stałe krytyczne podejÊcie do naszego asortymentu.
W przypadku naszego aluminiowego kuferka na monety CARGO L6 udało si´ opracowaç kilka
ulepszeƒ, co skłoniło nas do zaoferowania tak˝e jego ‘profesjonalnej’ wersji.
Nowy CARGO L6 PRO posiada mi´dzy innymi metalowe okucia, zamek cyfrowy oraz przestawny
pasek na rami´. Otrzymujà Paƒstwo tym samym zwi´kszonà jakoÊç, wi´cej bezpieczeƒstwa oraz
komfortu. (zob. stron´ 51).
W naszym nowym katalogu LEUCHTTURM, poza licznymi uznanymi klasykami, odnajdà Paƒstwo
wiele innych ciekawych nowoÊci. Z pewnoÊcià znajdà w nim Paƒstwo tak˝e coÊ dla siebie.
Naturalnie zawsze cieszy nas Paƒstwa opinia, wi´c ka˝dy przejaw Paƒstwa inicjatywy, sugestie
poprawy oraz konstruktywna krytyka sà mile widziane.
Pozdrawiamy serdecznie,
Max Stürken
Kurt Stürken
Axel Stürken
Kuferek na monety
CARGO L6 PRO
Kuferki w wersji standardowej lub
premium, na monety o nominale
2 euro, 10 euro, kapsle do monet
QUADRUM
lub monety o ró˝nych
Êrednicach. Zob. str. 51.
SUPER CENA:
od
A
29,95
LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG · P
.O.BOX 13 40 · D - 21495 Geesthacht · Germany
Tel. + 49 (0) 4152 / 8 01 - 0 · Fax + 49 (0) 4152 / 801 - 222 · E-Mail: info@leuchtturm.com ·
www.leuchtturm.com
Spis treÊci
Albumy ilustrowane
Monety pamiàtkowe 2 Euro
Kolekcjonerski album na monety Euro
Monety amerykaƒskie
System OPTIMA
System NUMIS
Album kieszonkowy
System GRANDE
Album na dokumenty
Karty ENCAP
Album na papiery wartoÊciowe
System FOLIO
System KANZLEI
Albumy & Karty na banknoty
5
6–7
8–9
11 – 18
19 – 21
22
23 – 26
27
28 – 29
30
31
32
33 – 37
PL • Dost´pne od 01.10.2012
Nr. kat. 324 239
Producent zastrzega sobie prawo zmiany
cen Wydrukowano w Niemczech.
Kasety, kufry, etui na monety
Kasety na monety MB
Kasety na monety XL
Kufry na monety
Schowek na kasety do monet
Kasety na monety SMART
Kasety na monety LIGNUM
Kuferek kolekcjonerski
Palety na monety
Kasety na monety
Kaseta kolekcjonerska
Etui na monety
Witryny na monety
39 – 42
43
44, 47, 50 – 52, 54
45
46
48
50
53
56 – 58
59
60 – 62
63
Akcesoria
Kapsuły na monety
QUADRUM & QUADRUM XL
EVERSLAB
Slaby/Everslabs
Czyszczenie i piel´gnacja
Pozostałe akcesoria
Holdery na monety
Holdery XL
Lupy i mikroskopy
Lampy ultrafioletowe
64 – 65
66 – 73
74 – 75
76 – 77
78 – 79
79 – 80
81 – 83
84
85 – 95
96
Oferta: Przedmioty kolekcjonerskie, kapsle do monet oraz holdery
zostały zaprezentowane wyłàcznie jako materiał ekspozycyjny i nie sà
dost´pne w ofercie..
Szukasz modeli ju˝ nie produkowanych?
Zadzwoƒ. Mo˝emy je jeszcze mieç na sk∏adzie.
3
Super oferta
Lupa NEMO 2x z oÊwietleniem LED
NOWOÂå
Dzi´ki wysokiej jakoÊci soczewce akrylowej ta por´czna lupa
z podÊwietleniem dysponuje dwukrotnym powi´kszeniem.
6 białych diod high-tech sà êródłem równomiernego oÊwietlenia
i sà one doskonale wpasowane w design lupy. Ârednica
soczewki wynoszàca 70 mm umo˝liwia przyglàdanie si´ w
całoÊci nawet wi´kszym obiektom. W komplecie znajdujà si´
dwie baterie AA 1,5V. Obudowa jest w kolorze czarnym.
Wymiar zewn´trzny: 220 x 95mm.
Nr. kat. 343 247
SUPER CENA:
A
4
9,95
Monety okolicznoÊciowe o nominale 2 euro
Od 01.01.2004 roku wszystkie kraje strefy euro majà prawo wybiç rocznie jednà
monet´ okolicznoÊciowà o nominale 2 euro, której narodowy rewers odbiega
wzornictwem od wersji standardowej. Zgodnie z wolà Komisji Europejskiej, w
ten sposób uhonorowaç mo˝na wyjàtkowà osobistoÊç lub wydarzenie, poniewa˝
taka moneta jest w obiegu w całej strefie euro. Nakład takiej monety jest
ograniczony, co ma zapewniç jej niewielki udział procentowy we wszystkich
monetach obiegowych.
Monety pamiàtkowe o nominale 2 euro, które wydawane sà we wszystkich
krajach strefy euro, np. z okazji „50 lat Traktatów rzymskich”, „10 lat
Unii Gospodarczo-Walutowej” oraz „10 lat waluty euro”,
które wybite zostały dla uczczenia wspomnianych
wydarzeƒ.
W ramach serii „Kraje zwiàzkowe” w 2013 Niemcy
wybijà „monet´ badeƒsko-wirtemberskà”.
Album VISTA na monety 2 euro
Album do wygodnego przechowywania monet o nomi-
nale 2 euro. ZawartoÊç: 4 karty VISTA na łàcznie 80
sztuk monet 2 euro, wykonane z twardego kartonu,
posiadajàce wsadowe okienka. Album mieÊci do 9 kart
VISTA,
czyli posiada miejsce na łàcznie a˝ 180 monet o
nominale 2 euro. Stylowa oprawa ze skóry ekologicznej
oraz okazałe tłoczenia okładki i grzbietu zapewniajà
wyjàtkowà estetyk´ wykonania. Album mo˝e byç uzu-
pełniany dowolnà kartà
VISTA
lub
OPTIMA.
W komple-
cie kolorowe naklejki z flagami. W komplecie futerał.
Wymiar zewn´trzny albumu: 245 x 270mm.
Wymiar zewn´trzny futerału:
250 x 280 x 60mm.
Nr. kat. 341 017
A
29,95
Z
futerałem
W komplecie kolorowe naklejki z flagami.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin