rfkcz1.pdf

(164 KB) Pobierz
1. Dokument średniowieczny
(definicja, typologia,cechy zewnętrzne i wewnętrzne, stadia poznania)
Dokument – źródło pisane posiadające określone cechy; każde pisemne oświadczenie posiadające
prawnie i kancelaryjnie samodzielny byt.
Podział dokumentu ze względu na jego formę kancelaryjną:
(formy przekazu dokumentu)
oryginał – forma przekazu, która została nadana dokumentowi przez wystawcę, najczęściej
tylko jeden egzemplarz (rzadziej dwa)
kopia naśladowcza – nie zmienia treści dokumentu, lecz naśladuje tylko pismo oryginału
kopia urzędowa – sporządzanie przez wystawcę w postaci wpisywania danego dokumentu do
ksiąg kancelaryjnych wystawcy (regestry kancelaryjne)
vidymus – kopia sporządzana przez władzę (zazwyczaj notariuszy publicznych), której treść nie
została zatwierdzona
transumpt – zatwierdzenie treści dokumentu przez władzę państwową lub kościelna,przy czym
tekst jest wiernie powtarzany
kopia naukowa – kopie rękopiśmienne, głównie XVII i XIX wieku sporządzone przez samych
badaczy lub na ich zlecenie przez samych badaczy lub na ich zlecenie przez pisarzy, dla celó
naukowych (drukowane – fotografie)
Podział dokumentów:
1. podział prawny
- publiczne (dokumenty, którym nie można zarzucić nieautentyczność treści bez
równoczesnego zarzucenia nieautentyczności strony formalnej;
dokument wystawiony przez władzę publicznego, mają moc powszechnie obowiązującą)
Wystawiali je : notariusze publiczni, król, cesarz, papież władcy terytorialni, kuria
- prywatne (dokumenty wystawiane przez osoby prywatne, nie posiadał wartości
dowodowej w sądzie)
- dyspozytywne – zmienia stan prawny np. kupno – sprzedaż
- poświadczeniowe – poświadcza siniejący stan prawny, zapiska -notitia
- dyspozytywno – poświadczeniowe – poświadczenie istniejącego stanu prawnego w
przeszłości jak i dodatkowo wprowadza pewne zmiany
2. podział ze względu na treść:
dyplomy , przywileje (dok. sensu stricto) regulują stosunki wieczyste między ludźmi
mandaty (polecenia skierowane przez władzę do urzędników, zlecające im wykonanie jakiejś
czynność prawnej)
listy (charakter prywatny i informacyjny; pisma zredagowane na podobieństwo dokumentu
skierowane zazwyczaj do pewnej ściśle określonej osoby, a zawierające niekiedy wiadomości o
stałej czynności prawnej)
akta (obszerna grupa dokumentów, która informuje o działalności np. instytucji, która tylko w
ramach całości dają obraz sytuacji; np. księgi i protokoły sądów, księgi rachunkowe,
kancelaryjne)
3. Podział ze względu na osobę, która wystawiła dokument:
dokument odbiorcy – powstaje w kancelarii odbiorcy bądź w innej instytucji na usłudze,
kancelaria wystawcy stwierdza tylko autentyczność, uwierzytelnienia
dokumentacja wystawcy – powstaje w kacelarii wystawcy
Cechy zewnętrzne dokumentu :
pismo
materiał pisarski
atrament
sposób opieczętowania
DYPLOMATYKA
1. Pojęcie i zakres dyplomatyki
A. Nazwa dyplomatyki wywodzi się od greckiego słowa diploma, które oznaczało tyle co
podwójnie złożony i służyło na określenie paszportu. Na określenie nauki o dokumentach
terminu tego użył po raz pierwszy Jean Mabillon.
B. Przedmiotem dyplomatyki jako nauki historycznej jest dokument, a więc źródło pisane,
posiadające określone cechy. Stąd przedmiotem dyplomatyki nie będzie źródło
historiograficzne (kronika, rocznik) ani też źródło narracyjne jeżeli nie będzie posiadało
cech dokumentu. Natomiast w jej zakres wejdą źródła aktowe, jeżeli są one wynikiem
produkcji kancelarii, przy czym chodzić będzie przede wszystkim o studium formy i genezy,
zmierzające do wykrycia czynników, które decydowały o ich powstawaniu oraz o ich
funkcje.
C. Zakres dyplomatyki, to krytyczne badanie dokumentów. Dyplomatyka bada zasady,
według których w kancelariach powstawał dokument. Badania nad kancelariami pozwalają
ustalić funkcje kulturotwórcze dokumentu, jego funkcje społeczne i gospodarcze.
Dyplomatyka zajmuje się również takimi zagadnieniami jak oryginalność i kopia.
2. Podstawowe pojęcia dyplomatyki
A. Dokument – nie powstawał w jednorodnych stosunkach społecznych, chronologicznych
i geograficznych. Dokument to każde pisemne oświadczenie, posiadające prawnie i
kancelaryjnie samodzielny byt, oświadczenie, które służyło powstaniu, udowadnianiu i
wykonywaniu określonych uprawnień oraz posiadające pewne określone prawem i kulturą
cechy, wewnętrzne i zewnętrzne, zmieniające się zależnie od czasu i miejsca jego
powstania. Dokument to zarówno średniowieczny dyplom jak i nowożytny akt.
Tak rozumiany dokument posiada poczwórny charakter:
a) Sam przez się tworzy nowy konkretny stan prawny b) Staje się środkiem dowodowym dla
sądu lub urzędu c) Jest w mocy przenieść uprawnienia z jednej osoby na drugą d) Ustala
pewien stan prawny, wynikający z obowiązującego prawa Dokument służy do wykonywania
posiadanych uprawnień
B. Rodzaje źródeł dokumentowych zależą od formy kancelaryjnej, jak i od zdolności
prawnej.
Wyróżniamy trzy rodzaje:
a) Dyplomy lub dokumenty w sensie ścisłym, które są pisemnym oświadczeniem,
sporządzonym wedle obowiązujących form, służącym jako wiarygodne świadectwo
zaistnienia faktów natury prawnej. Dyplom reguluje stosunki wieczyste między ludźmi
b) Listy to pisma które przekazują czy udzielają wiadomości określonej osobie. Nie
zaświadczają żadnych czynności prawnych, ale mogą być przyczyną powstawanie i
wykonywania uprawnień. Mandat – rodzaj listu – który jest listem polecającym wykonać
określone czynności, zazwyczaj jednorazowe.
c) Akty (nie akta które są zbiorami dokumentów) to pisma powodujące uprawnienia i ich
wykonywanie lub potwierdzające określony stan prawny, ale nie przybrane w formy
właściwe dla dokumentu. Są to wszystkie źródła pisane, pozostające w związku z
działalnością każdej kancelarii. Będziemy zaliczać: koncepty, formularze, kopiarze, regestry
i inwentarze, pisma i księgi kancelaryjne oraz rachunkowe.
C. Podział dokumentu ze względu na jego formę i moc prawną pozwala wyróżnić
następujące dokumenty :
a) Dyspozytywny (prawotwórczy) nazywany charta, epistola lub testamentum, a więc
dokument stwierdzający nowy stan prawny i poświadczający go, jeżeli nastąpił spór co do
jego zaistnienia. W przypadku gdy dokument stwierdza specjalne prawa, odbiegające od
prawa powszechnie obowiązującego lub też wyjmuje spod takiegoż prawa, mamy do
czynienia z przywilejem. Przywilej tworzy prawo przedmiotowe obowiązujące określony
czas lub też wieczyście. Może być cofnięty ale tylko przez władzę która go wydała.
b) Poświadczeniowy, nazywany notitia, breve, me moratorium, który stwierdza iż jakiś stan
prawny już istnieje
c) Na pół dyspozytywny lub jakby dyspozytywny, jeżeli dokument był tylko symbolem
powstawania stanu prawnego, zaś sam stan prawny powstawał przez wykonanie czynności
dodatkowych.
D. Podział dokumentu ze względu na charakter środka dowodowego w sadzie: a)
Publiczny, którego walorów prawnych nie można było naganić, bez zarzucenia mu
nieautentyczności. Autentyczność takiego dokumentu stwierdzała pieczęć autentyczna,
której używać mógł monarcha, papież, biskupi i kapituły katedralne b) Prywatny którego
autentyczność treści można kwestionować bez podważania formalnej autentyczności. Jest to
każdy dokument niezaopatrzony pieczęcią autentyczną.
E. Osoba powodująca zaistnienie stanu prawnego opisanego w dokumencie, nazywany jest
sprawcą, zaś ta, która wydaje dokument to wystawca. Osoba dla której został wydany
dokument, nazywa się odbiorcą. Sprawca nie musi być identyczny z wystawcą. Powstawały
stadia pośrednie wydawania dokumentu.
F. Formy przekazu dokumentu mogły być różne i od tego zależały też jego walory
dowodowe.
a) Oryginał to dokument w formie w jakiej wyszedł od wystawcy za jego wiedzą i z jego
woli.
b) Falsyfikat to dokument który nie ma cech właściwych oryginałowi. Jeżeli falsyfikat chce
wprowadzić w błąd, nazywamy go fałszerstwem. Jeśli jednak takich zamiarów nie ma i
potwierdza istnienie legalnie zainicjowanego stanu prawnego, podaje fałszywe okoliczności
powstania tego stanu prawnego, mówimy o rzekomym oryginale lub o dokumencie
formalnie autentycznym. Jeżeli w oryginale dokonano interpolacji, podskrobać lub innych
zmian, mających na celu zmienienie jego treści, mówimy o oryginale podfałszowanym.
c) Koncept to forma dokumentu poprzedzająca wygotowanie jego czystopisu, a więc po
prostu minuta
d) Kopia jest formą dokumentu następującą po wydaniu czystopisu, przy czym może to być
kopia wystawcy lub kopia odbiorcy: ─ Kopia wystawcy początkowo miała formę luźnej
karty, potem formę regestru ─ Kopia odbiorcy może również mieć formę luźnej karty albo
może być wpisana do kopiariusza czyli księgi będącej zbiorem kopii dokumentów, które
otrzymał z różnych źródeł odbiorca.
G. Cechy formalne dokumentu mogą być zewnętrzne a więc takie które możemy poznać tylko
oglądając oryginał. Są to:
materiał pisarski, format karty, graficzne opracowanie tekstu, sposób uwierzytelnienia
autentyczności dokumentu, stan jego zachowania, sposób złożenia i szczególnie interesujące
historyka napisy dorsalne, czyli na marginesach dokumentu lub na jego odwrocie świadczące
zarówno o miejscu jego przechowywania, które decyduje o proweniencji jak i o używaniu. Cechy
wewnętrzne możemy poznawać również przez badanie kopii, to szereg formuł, wg których
dokument jest zbudowany. Nie muszą one występować wszystkie w dokumencie. Dla ważności
dokumentu wymagane było użycie tylko niektórych formuł: intytulacji, dyspozycji, koroboracji i
ewentualnie podpisów oraz datacji. Formuły dokumentu dzielą się na trzy grupy: protokół, będący
odpowiednikiem wstępu, kontekst czyli treść właściwa oraz eschatokół odpowiednik zaskoczenia.
a) Na protokół składają się następujące formuły :
─ Inwokacja – wezwanie imienia Boga. Inwokacja może być werbalna albo graficzna a raczej
symboliczna w postaci chrizmonu lub greckich liter Α i Ω, symbolu Boga, początku i końca
wszechrzeczy. Od XII wieku inwokacja staje się coraz rzadsza
─ Intytulacja – wymienienie imienia i godności wystawcy, często połączona z formułą dewocyjną
wyrażającą opinię o pochodzeniu władzy wystawiającej dokument
─ Inskrypcja czyli adres odbiorcy, z którą łączą się formuły: salutacyjna, będąca pozdrowieniem
odbiorcy i perpetuacyjna wyrażająca życzenie aby postanowienia dokumentu były wiecznotrwałe.
b ) Na kontekst składają się następujące formuły:
─ Arenga – która formułuje motyw wystawienia dokumentu, często posługuje się cytatami z Pisma
Świętego
─ Promulgacja jest ogłoszeniem woli wystawcy albo odbiorcy dokumentu albo też społeczeństwu
─ Narracja to przedstawienie wydarzeń, które towarzyszyły oświadczeniu woli wystawcy i
poleceniu spisania dokumentu.
─ Dyspozycja – czyli treść właściwa dokumentu, wyrażająca wolę wystawcy stworzenia nowego
stanu prawnego. Przy nadaniach nieruchomości często dyspozycja łączy się z formuła
pertynencyjną, wymieniającą części składowe darowizny
─ Sankcja – wraz z formułą penalną – jest zagrożeniem karami doczesnymi lub wiecznymi albo
niełaską wystawcy tym którzy chcieliby naruszyć postanowienia dokumentu ─ Koroboracja jest
zapowiedzią środków którymi dokument ma być uwierzytelniony, a więc powołanie się na pieczęć,
świadków, podpisy wystawców lub świadków.
c) Eschatokół składa się z następujących formuł:
─ Testacja czyli lista świadków lub ich podpisy, biorących udział w akcji prawnej opisanej
w dokumencie lub będących przy wręczaniu dokumentu odbiorcy. Podpisy świadków mogą
byd własnoręczne albo wciągnięte do dokumentu przez osoby trzecie. Jeżeli nazwiska
świadków wpisuje sam pisarz dokumentu mamy formułę świadków, po prostu listę
świadków.
─ Podpisy są dwojakiego rodzaju:
1)wystawcy – werbalny albo zastępczy przy pomocy specjalnego znaku rozpoznawczego,
2)podpisy urzędników kancelaryjnych stwierdzających swój udział w sporządzaniu
dokumentu
─ Datacja jest określeniem miejsca i czasu powstania dokumentu, a więc podaniem
momentów chronologicznych i geograficznych, jest podana zazwyczaj przez formułę actum
i datum
─ Aprekacja to końcowe życzenie wieczności dla zdziałanej czynności prawnej, wyrażonej
słowami amen, fiat, feliciter. 3. Historia dokumentu średniowiecznego
A. Dokument wczesnośredniowieczny wyrastał z tradycji prawa rzymskiego, które nie znało
dokumentu depozytowego zakładając iż czynność prawna sama z siebie jest na tyle
doskonała, iż nie wymaga innych uzupełnień. Przyznawano dokumentowi rolę niemal
wyłącznie środka dowodowego w procesie sądowym, znano zatem dokument
poświadczeniowy. Ale za taki środek dowodowy uznawało wyłącznie ten dokument który
posiadał pełną fidem publicam. Były to dokumenty sporządzone przez urzędowych pisarzy
obok których istnieli zawodowi pisarze, którzy sporządzali dokumenty, ale te nie miały
mocy środka dowodowego. Po upadku cesarstwa zachodniego dokument powoli zaczyna
zanikać utrzymując się wyłącznie jako dokument królewski, a następnie cesarski. Nigdy nie
nastąpił zupełny zanik rzymskiego dokumentu poświadczeniowego. We Włoszech
dokument królewski przerodził się w instrument notarialny. Natomiast na północ od Alp
dokument prywatny zaczyna naśladować dokument królewski.
Początkowo dokument uwierzytelniony pieczęcią miał formę notacji, często jeszcze obiektywnej,
potem subiektywnej, potwierdzonej świadkami. B. Recepcja dokumentu w Polsce jest jednym z
bardziej dyskutowanych zagadnień w dyplomatyce.
4. Kancelaria i dokument a księga wpisów
A. Pojawienie się księgi wpisów jest równoznaczne z utrwaleniem śladu wydania dokumentu w
samej kancelarii, która go wystawiła. Właściwości dowodowe dla prawa, które dotąd posiadał
jedynie dokument zostały rozciągnięte na księgę wpisów, a więc rozszerzone na dokument tam
wniesiony i wpisany na mocy decyzji odpowiedniej władzy który dotąd nie miał tych właściwości.
Utrzymały się niektóre formy dokumentów charakterystycznych dla średniowiecza: dokument
królewski i kościelny. Zarówno dokument królewski jak i kościelny nie mógł bydć wydany przeciw
prawu państwowemu lub kościelnemu.
B. Obok sporządzania dokumentów szeroko rozwija się inna działalność kancelarii wytwarzająca
źródła pisane które zwykliśmy nazywać aktami. Akty utrzymują formularz średniowiecznego
dokumentu chociaż nim nie są. Akt nie posiada bytu samoistnego, jest tylko utrwaleniem czynności
urzędowej i znaczenia prawnego nabiera dopiero w łączności z innymi aktami. Akt służy do
wykonywania i usprawnienia działalności administracyjnej państwa i osób fizycznych i prawnych
będąc informacją urzędową. C. Potrzeba zachowania odpisu dokumentu wydanego przez kancelarię
wystawcy, skłania najpierw do trzymania ich w luźnej formie a potem przez wpisanie do księgi
kancelaryjnej w postaci regestrów. Do ksiąg tych wpisywano początkowo tylko własne czynności,
potem również czynności osób trzecich
a) Kancelaria królewska wprowadzając księgę wpisów stworzyła podwaliny pod Metrykę Koronną
Metryka Koronna , pełna nazwa Metryka Królestwa Polskiego ( łac. Metrica Regni Poloniae ) –
w dawnej Polsce k sięgi wpisów akt, dokumentów i listów wychodzących z kancelarii monarchy
prowadzone od początków XV wieku d o 1795 r oku.
Najstarsza znana księga Metryki Koronnej pochodzi z roku 1447. Księgi metryki dzieliły się w
zależności od podmiotu prowadzącego na kanclerskie i podkanclerskie. Nie było między nimi
różnic merytorycznych, tak jak nie było rozdzielenia zakresu obowiązków pomiędzy kanclerzem a
podkanclerzym. Wpisu dokonywano do księgi tego dygnitarza, którego kancelaria sporządziła
dokument. Robili to pracujący w kancelariach powyższych urzędników zaprzysiężeni pisarze. Ich
praca polegała na skopiowaniu do metryki dokumentu w całości. Wtedy gdy dokonywano
jednocześnie wpisu kilku dokumentów o tej samej treści (np. indywidualne przywileje), jeden
wpisywano w całości, a z pozostałych tworzono regesty.
Początkowo nie wszystkie dokumenty były oblatowane w księgach, ale wraz z upływem czasu
zwyczaj wpisywania dokumentów do Metryki Koronnej przerodził się w obowiązek. Wraz z
rozwojem organizacji państwa wzrastał też zakres spraw objętych wpisami.
Do lat 80. XV wieku istniały jedynie Libri Inscriptionum (Księgi Wpisów), odrębnie dokonywano
tylko wpisów dotyczących spraw skarbowych monarchy (lustracje i rewizje dóbr królewskich). Pod
względem rzeczowym przedmiotem wpisów do Libri Inscriptionum były przykładowo: nadania i
potwierdzenia nadań królewskich, nominacje, ogłoszenia wici , uchwały sejmowe, zwoływanie
Pod koniec XV wieku wyodrębniono trzecią serię ksiąg, dotyczącą głównie spraw zagranicznych -
Libri Legationum (Księgi Poselstw). Tu wpisywano korespondencję dyplomatyczną ( również
przychodzącą), l isty uwierzytelniające , instrukcje dla posłów wysyłanych za granicę, sprawozdania
posłów, układy i traktaty międzypaństwowe. Zgodnie z dosłowną nazwą księgi zamieszczano tu
również wyciągi z mów posłów sejmowych, instrukcje posłów o trzymywane od sejmików,
postanowienia sejmowe, a także korespondencję z miastami królewskimi i dygnitarzami
koronnymi.
1504440022.001.png 1504440022.002.png 1504440022.003.png 1504440022.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin